Kapitel 9 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§61-§63) (Historisk)

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 61.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992 og samtidig ophæves varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Stk. 3. For varemærker, der er registreret før den 31. december 1991, påbegyndes 5-årsperioden efter § 25 først den 1. januar 1992.

Stk. 4. Bestemmelserne i kapitel 8 sættes i kraft helt eller delvist ved bekendtgørelse udstedt af erhvervs- og vækstministeren.

§ 62.

Ansøgninger, der ved lovens ikrafttræden ikke er bekendtgjort i overensstemmelse med de hidtidige bestemmelser, behandles efter bestemmelserne i denne lov. 

§ 63.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.