Brevveksling i designeringer

WIPO skal som registreringsmyndighed i vidt omfang underrettes om styrelsens behandling af sagen. Herudover får ansøger også i visse situationer underretning om sagen direkte fra styrelsen og ikke kun via WIPO.

Brevveksling ved absolutte hindringer

Hvis et Protokolmærke er uegnet til registrering efter varemærkelovens regler på grund af absolutte hindringer, sender styrelsen et foreløbigt afslag direkte til WIPO. Herudover skal WIPO orienteres, hvis det foreløbige afslag senere ændres helt eller delvist. Bliver det foreløbige afslag ikke ændret, sender styrelsen et endeligt afslag til WIPO.

Både det foreløbige og det endelige afslag bliver registreret i WIPO's register og offentliggjort i The International Gazette. WIPO videresender endvidere begge afslag til indehaveren af mærket.

Denne procedure følger af Madrid Protokollens art. 5 og Common Regulations Rule 17, hvorefter WIPO skal orienteres, hvis den internationale registrering ikke kan opnå beskyttelse i et designeret land.

Herudover foregår den øvrige korrespondance direkte mellem styrelsen og indehaveren eller dennes fuldmægtig. Der stilles ikke krav om, at indehaveren skal lade sig repræsentere af en fuldmægtig vedrørende designeringen af Danmark. Hvis der i det internationale register er noteret en international fuldmægtig, vil Patent- og Varemærkestyrelsen som udgangspunkt sende breve og meddelelser til denne, så længe der ikke er noteret en fuldmægtig på den danske designering.

Indehaveren eller fuldmægtigen kan korrespondere med styrelsen vedrørende mærkets mulighed for at opnå gyldighed i Danmark, og et eventuelt afslag kan ankes.

Brevveksling ved forvekslelige mærker

Hvis styrelsen ved sin undersøgelse af Protokolmærket alene finder relative hindringer for mærkets registrering fx ældre forvekslelige mærker, skriver styrelsen direkte herom til indehaveren på engelsk. Da en ansøgning ikke kan afslås på baggrund af en relativ hindring, skal WIPO ikke orienteres herom.