Indsigelser mod designeringer

Styrelsen behandler som udgangspunkt indsigelser mod designeringer på samme måde som indsigelser mod nationale varemærker.

WIPO betragter imidlertid en indsigelse som et nyt afslag. Styrelsen sender derfor et foreløbigt afslag til WIPO, når der er fremsat indsigelse mod et mærke, jf. Madrid Protokollen Art. 5 og Common Regulation Rule 16 og 17. WIPO noterer afslaget i registeret og videresender afslaget til indehaveren.

Når en indsigelsesafgørelse er endelig - dvs. ikke indbragt for ankenævnet eller domstolene - orienterer styrelsen WIPO herom. WIPO noterer den endelige afgørelse i registeret og sender derefter en meddelelse til indehaveren. WIPO vil dog ikke modtage eller videresende selve indsigelsesafgørelsen til indehaver. Er indehaveren ikke repræsenteret af en fuldmægtig, sender styrelsen afgørelsen direkte til indehaveren.

Styrelsen har 18 måneder fra notifikationsdatoen til at sende et afslag på beskyttelse af mærket til WIPO. Denne frist gælder også for indsigelser. Ved tiltrædelsen af Madrid Protokollen tog Danmark dog et generelt forbehold for at kunne behandle indsigelser, selvom disse bliver fremsat senere end 18 måneder fra notifikationsdatoen.

Styrelsen skal dog i hver enkelt sag sende et såkaldt 18-måneders forbehold til WIPO. Sker dette ikke inden udløbet af 18-måneders fristen, kan en indsigelse fremsat efter de 18 mdr. ikke behandles. Indsiger må da i stedet anmode om administrativ ophævelse af designeringen.