Behandling af indsigelser

Der kan fremsættes indsigelse mod nye registreringer. Indsigelsen skal fremsættes senest 2 måneder efter registreringens offentliggørelse i Dansk Varemærketidende.

En indsigelse kan principielt fremsætte af enhver. I praksis betyder det, at indsigelser baseret på de såkaldte absolutte hindringer, kan fremsættes af alle.

Absolutte hindringer er de hindringer for registreringen af et varemærke, som styrelsen skal påse ikke er til stede, før styrelsen registrerer et varemærke. Det er derfor forholdsvist sjældent, at en indsigelse fremsættes under henvisning til de absolutte hindringer.

Til forskel fra de absolutte hindringer, så kan styrelsen ikke afslå at registrere et varemærke, hvis der blot er relative hindringer for mærkets registrering. De relative hindringer er blot hindringer, som består i tredjemands ældre rettigheder, herunder ældre registrerede eller ibrugtagne varemærker, selskabsnavne, personnavne, design- eller ophavsrettigheder, eller andre rettigheder til forretningskendetegn.

Er der tale om, at en indsigelse fremsættes under henvisning til, at registreringen af mærket er sket i strid med sådanne ældre rettigheder, er det kun indehaveren af den pågældende rettighed, der kan fremsætte indsigelsen. Indehaveren kan dog bemyndige andre til at fremsætte indsigelsen på indehaverens vegne.

Styrelsen vil i forbindelse med behandlingen af en ansøgning lave en undersøgelse af, om der findes ældre registrerede rettigheder, og ansøgeren vil modtage en søgerapport med resultatet af denne undersøgelse. Dette giver ansøgeren mulighed for at reagere på de ældre rettigheder, som styrelsen måtte finde, f.eks. ved at bede om samtykke til registreringen fra indehaverne af de ældre rettigheder, eller ved at begrænse ansøgningen så der ikke længere består en konflikt, så en senere tvist om varemærket kan undgås. Men ansøgeren kan også vælge helt at se bort fra de ældre rettigheder, som styrelsen har fundet ved søgningen, og blot lade mærket registrere uden at tage skridt til at undgå en senere konflikt.

Styrelsen har endvidere ikke under en ansøgnings behandling mulighed for at oplyse ansøgeren om ibrugtagne mærker, idet de ikke fremgår af registeret. Tilsvarende påser styrelsen ikke af sig selv om et mærke, der kan udgøre en hindring for det ansøgte varemærke, er velkendt, og dermed vil kunne have krav på en udvidet beskyttelse. Der kan derfor godt være en række ældre rettigheder, der kan være en hindring mod det nye mærke, men som styrelsen ikke har mulighed for at gøre ansøgeren opmærksom på i søgerapporten.

Adgangen til at fremsætte indsigelse er derfor et vigtigt redskab for indehavere af ældre varemærker og kendetegn.

Når der fremsættes indsigelse, er der visse minimumskrav, der skal være opfyldt.

En indsigelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse. I så fald består det foreløbigt registrerede mærke i sit fulde omfang og registreringsproceduren vil blive afsluttet.