Annullation og rettelse af fejl

Annullationer

Ifølge varemærkelovens § 32 har Patent- og Varemærkestyrelse mulighed for at annullere en registrering, fornyelse eller noteret ændring, hvis denne er sket ved en åbenlys fejlekspedition. Annullationen kan ske inden for 3 måneder efter registrerings- eller noteringsdatoen.

For eksempel kan en fornyelse annulleres, hvis styrelsen ved en tastefejl er kommet til at placere et indbetalt gebyr på en anden sag end den, som indbetaler havde oplyst, med det resultat at den forkerte sag er blevet fornyet, og den rigtige sag er blevet udslettet. 

Der kan ikke foretages annullation i tilfælde, hvor der er tale om en juridisk revurdering, f.eks. hvor et juridisk skøn burde være faldet anderledes ud.

Efter udløbet af de 3 måneder vil en annullation efter bestemmelsen ikke kunne finde sted.

Rettelser

Annullation kan heller ikke anvendes i forbindelse med rettelse af oplysninger i registeret. Patent- og Varemærkestyrelsen har pligt til at føre et retvisende register, og hvis der er uoverensstemmelse mellem sagens faktiske omstændigheder og det, der er noteret i registeret, vil styrelsen derfor kunne rette sådanne fejl i registeret. Her er tale om rettelser og ikke annullation, og styrelsen er derfor ikke bundet af 3-måneders perioden.

Eksempler på sådanne rettelsestilfælde er:

  • udfald af/forkerte varefortegnelser
  • forkerte oplysninger om indehavers navn eller adresse
  • udfald af prioritetsoplysninger
  • forkerte oplysninger om at mærket er i farver
  • figurer, der er uklare eller vendt på hovedet

Sådanne rettelser indrykkes i Dansk Varemærketidende under rubrikken rettelser/omtryk

Hvis der er tale om en væsentlig fejl ved gengivelsen af mærket, eller om at varefortegnelsen egentligt er bredere en først offentliggjort, sker offentliggørelsen af rettelsen således, at der fastsættes en ny frist for indsigelser.

Tilbagekaldelse 

Endelig har Patent- og Varemærkestyrelsen mulighed for at omgøre afgørelser via den ulovbestemte tilbagekaldelsesadgang i forvaltningsretten.