Behandling af administrative ophævelser

Foruden muligheden for at gøre indsigelse mod en registrering, er det også muligt at anmode om en administrativ ophævelse af et registreret varemærke. En amodning om administrativ ophævelse kan enten være begrundet i, at mærket oprindeligt er registreret i strid med bestemmelserne i varemærkeloven, eller at der efter mærkets registrering er indtrådt omstændigheder, der medfører, at mærket kan ophæves. 

Anmodningen kan først fremsættes efter registreringsprocedurens afslutning, og den kan fremsættes af enhver. Anmodningen fremsættes over for Patent- og Varemærkestyrelsen, der vil tage stilling til, om betingelserne for ophævelse i varemærkelovens § 28 er opfyldt.

Et varemærke kan være registreret i strid med bestemmelserne i varemærkeloven, hvis mærket mangler særpræg, eller hvis mærket er forveksleligt med et tidligere registreret eller ibrugtaget mærke. I forbindelse med sådanne oprindelige registreringshindringer skal der ved vurderingen af anmodningen om administrativ ophævelse også tages hensyn til om mærket efter registreringen er blevet indarbejdet på markedet eller om anmoderen har udvist passivitet.

En registrering kan også ophæves, hvis mærket ikke er brugt i overensstemmelse med bestemmelserne om brugspligt, jf. varemærkelovens § 25.

Endeligt kan en registrering ophæves, hvis varemærket efterfølgende er degenereret.

Når der fremsættes anmodning om administrativ ophævelse, er der visse minimumskrav, der skal være opfyldt. 

En anmodning om ophævelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor den endelige afgørelse træffes. Hvis begæringen trækkes tilbage i tide, vil registreringen bestå i sit fulde omfang.