Beskyttede benævnelser for garanterede traditionelle specialiteter

Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7 forbyder registrering af varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til lov eller internationale aftaler, hvor Danmark eller EU er part, som giver beskyttelse af garanterede traditionelle specialiteter.

Garanterede traditionelle specialiteter er betegnelser der angiver, at fødevarer eller landbrugsprodukter er produceret ved hjælp af traditionelle råvarer, efter traditionelle produktionsmetoder, eller at de har en traditionel sammensætning. Som eksempler på beskyttede GTS'er kan nævnes " Pizza Napoletana" og "Mozzarella".

De garanterede traditionelle specialiteter adskiller sig fra eksempelvis Beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser for vin, idet en GTS kan være helt uafhængig af produktets geografiske oprindelse.

De beskyttede europæiske GTS'er kan søges frem i eAmbrosia Databasen. Det er også her muligt at finde mere information om specialiteterne, herunder, hvilke produkter navnene vedrører. 

Det fremgår desuden af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7, at garanterede traditionelle specialiteter kan være udelukket fra registrering som varemærke, hvis det følger af internationale aftaler. Der føres dog ikke et register over navne omfattet af en sådan aftale, hvorfor det ofte kun bliver relevant i forbindelse med indsigelses- eller ophævelsessager.


Vurdering af om et varemærke er udelukket fra registrering

Det fremgår af varemærkeloven, at et varemærke ikke kan registreres, hvis det er udelukket fra registrering i henhold til lov eller international aftale, men varemærkeloven beskriver ikke nærmere, hvornår et varemærke er udelukket fra registrering. For at kunne fastslå om et varemærke er udelukket fra registrering, er det nødvendigt at kigge i forordning nr. 509/2006, hvoraf det fremgår, at navnene efter registrering beskyttes mod enhver praksis, der kan vildlede forbrugeren, jf. art. 17, stk. 2.

Derudover følger det af art. 17, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre mod enhver form for misbrug eller vildledende anvendelse af betegnelserne "garanteret traditionel specialitet" og "GTS" samt det tilhørende EU-symbol.

Det vil sige, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis det indeholder en GTS, og brugen kan vildlede forbrugeren.

Når Styrelsen modtager en varemærkeansøgning, der indeholder en GTS, vil Styrelsen sammenholde de varer, som navnet er registreret for med de varer, som varemærket er ansøgt for. Hvis forbrugeren konkret ikke vil blive vildledt af brugen af en GTS i varemærket i relation til de ansøgte varer, vil mærket følgelig ikke være udelukket fra registrering i henhold til denne bestemmelse. Dertil kommer, at beskyttelsen af en GTS som udgangspunkt alene vedrører de varer, som fremgår af registreringen af navnet.

Som eksempel på en registreret GTS ses oplysningerne for Mozzarella nedenfor:

Mozzarella

 Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en varemærkeansøgning indeholdende en GTS for varer, der er omfattet af beskyttelsen, vil styrelsen undersøge, om de varer, der er omfattet af ansøgningen kan leve op til de krav, der stilles for, at man må anvende det pågældende navn. Ansøges om registrering af et varemærke indeholdende angivelsen "Mozzarella" for mælk, vil Styrelsen først undersøge, om varen kan leve op til kravene for anvendelse af navnet "Mozzarella". Mælk kan ikke leve op til kravet om, at det er en ost, men da brugen af "Mozzarella" ikke vil være vildledende i relation til mælk, vil mærket ikke være udelukket fra registrering. Ansøges mærket i stedet for ost, vil brugen af "Mozzarella" kunne leve op til kravene herfor, hvorfor mærket ikke er udelukket fra registrering. Ansøges mærket for særlige typer af ost, vil styrelsen foretage en konkret vurdering af om de ansøgte varer kan leve op til de krav der stilles til brugen af "Mozzarella". Dernæst vil styrelsen foretage en konkret vurdering af, om brugen vil være vildledende og dermed udelukket fra registrering. Ved den vurdering, vil styrelsen finde vejledning i den eller de beskrivelser, der er knyttet til registreringen af en GTS.

Ved registreringen af en GTS offentliggøres en længere beskrivelse af, hvilken specialitet der er tale om, hvordan specialiteten fremstilles med videre. Til registreringen af "Mozzarella" er eksempelvis knyttet 3 dokumenter med en nærmere beskrivelse af, hvad det er for en specialitet.

Dokumenterne findes nederst på siden, og for "Mozzarella" ser det ud som følger:

Official Journal Publications

Hvis de ansøgte varer kan leve op til de krav, der stilles for brug af navnet, vilvaremærket ikke være udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 7.  I disse situationer gælder en formodning for, at mærket og dermed benævnelsen vil bliver brugt i overensstemmelse med de krav, der stilles til brugen.

 

Beskyttelsen af garanterede traditionelle specialiteter følger af

 
Opdateret: 9. februar 2021