Beskyttede traditionelle benævnelser for vin

Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6 forbyder registrering af varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til lov eller internationale aftaler, hvor Danmark eller EU er part, som giver beskyttelse af traditionelle benævnelser for vin.

Der findes to typer af traditionelle benævnelser (Rådets forordning nr. 1308/2013 art. 112):

  • Benævnelser der kan anvendes i stedet for BOB og BGB.
  • Benævnelser der angiver særlige karakteristika ved vinen.

Uanset typen af de traditionelle benævnelser for vin, må benævnelserne kun anvendes i forbindelse med vin med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

Som eksempel på en traditionel benævnelse, der anvendes i stedet for en BGB kan nævnes, at den traditionelle benævnelse for vin med en BGB på dansk er "Regional vin". Det betyder, at det alene er vin med en beskyttet geografisk betegnelse, der må angive på deres vine, at det er "regional vin". Tilsvarende er "Landwein", "Qualitätswein" og "Vin de pays" registrerede traditionelle benævnelser, som kan anvendes for vin med en BOB eller BGB i henholdsvis Tyskland og Frankrig.

Den anden type af traditionelle benævnelser er særlige angivelser, der beskriver karakteristika ved vinen. Det kan eksempelvis være benævnelser, der angiver en lagringsmetode, vinens alder eller lignende. Som eksempel har Frankrig fået registreret den traditionelle benævnelse "Primeur", der angiver: Wines whose date of marketing towards consumers is set on the third Thursday of October of the year of crop. Andre eksempler på traditionelle benævnelser, der angiver karakteristika ved vin, er "Grand cru", "Château" og "Amarone".

Formålet med at tillægge sådanne traditionelle benævnelser en ekstra beskyttelse er, at sikre nogle overordnede krav til BOB/BGB-vine, hvorved forbrugere sikres kvalitet og sporbarhed. Ved at sikre, at det alene er BOB/BGB-vine, der lever op til de krav, der er fastsat for brug af benævnelserne, der kan anvende disse, sikres det ligeledes, at forbrugerne ikke vildledes til at tro, at andre vine besidder tilsvarende kvalitet eller karakteristika. 

De traditionelle benævnelser kan ansøges beskyttet af medlemsstater, tredjelandes myndigheder eller visse producentsammenslutninger. Når en benævnelse registreres, skal det blandt andet fremgå, hvilket sprog der ansøges på, i hvilket land, og for hvilke varer der ansøges, ligesom der skal være en nærmere beskrivelse eller definition af, hvad benævnelsen betyder. Du kan finde de registrerede traditionelle benævnelser i søgedatabasen e- Ambrosia. Som eksempel ses registreringen af den danske benævnelse "regional vin" nedenfor.

 Regional vin


Vurdering af om et varemærke er udelukket fra registrering

Det fremgår af varemærkeloven, at et varemærke ikke kan registreres, hvis det er udelukket fra registrering i henhold til lov eller international aftale, men varemærkeloven beskriver ikke nærmere, hvornår et varemærke er udelukket fra registrering. For at kunne fastslå om et varemærke er udelukket fra registrering, er det nødvendigt at kigge i forordning nr. 1308/2013 art. 113. Det fremgår heraf, at følgende brug af benævnelserne er udelukket:

  • - Enhver uretmæssig anvendelse af benævnelsen, herunder når den bruges sammen med ord som "art", "type", "efterligning", "som" osv.
  • - Enhver form for falsk eller vildledende angivelse af vinens art, karakteristika eller egenskaber, såvel på den ydre som på den indre emballage.
  • - Enhver anden praksis der kan vildlede forbrugeren til at tro, at vinen er berettiget til den beskyttede traditionelle benævnelse.

EU-domstolen har i den præjudicielle afgørelse C-285/06 haft lejlighed til at uddybe beskyttelsesomfanget for benævnelserne. Afgørelsen er truffet med henvisning til tidligere gældende regler. Indholdet er imidlertid fortsat relevant. Domstolen skulle i sagen tage stilling til, om traditionelle benævnelser for vin alene er beskyttet i relation til vine fra den medlemsstat, hvori benævnelsen er beskyttet, eller om beskyttelsen også gælder vine produceret i andre medlemsstater. Domstolen udtalte, at beskyttelsen også gælder vine produceret i andre medlemsstater. Se hertil præmis 55-58.

Det er værd at bemærke, at traditionelle benævnelser alene beskyttes på det sprog og de kategorier af vine, der fremgår af ansøgningen. Det vil sige, er der nogen, der ansøger om registrering af benævnelsen "regional vin", hvor ordene er oversat til et andet sprog, er benævnelsen i udgangspunktet ikke længere beskyttet. Benævnelsen vil dog være beskyttet mod brug på et andet sprog, hvis brugen på et andet sprog vil kunne skabe forveksling eller vildlede de personer, til hvem den er rettet, jf. herved C-285/06, præmis 42 og 44.

På samme måde er en traditionel benævnelse i princippet alene beskyttet i relation til de vine eller de kategorier af vine, som benævnelsen er registreret for. Styrelsen vil imidlertid foretage en konkret vurdering af, om et varemærke vil blive opfattet som en vildledende eller uberettiget brug af benævnelsen, hvis brugen sker i relation til eksempelvis en kategori af vin som ikke er omfattet af beskyttelsen.

Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en varemærkeansøgning indeholdende en traditionel benævnelse for vin, vil styrelsen undersøge, om de varer, der er omfattet af ansøgningen kan leve op til de krav, der stilles for, at man kan anvende den pågældende benævnelse. Hvis det er tilfældet, vil mærket ikke være udelukket fra registrering i henhold til § 14, stk. 1, nr. 6.

Som eksempel fremgår nedenfor de oplysninger, som benævnelsen "Superior" er registreret med:

 Superior

Indeholder en varemærkeansøgning benævnelsen "Superior", og mærket er ansøgt for varerne vine, kan varerne leve op til de krav, der stilles for brug af benævnelsen, da "Superior" kan bruges i relation til "likørvin", som er et underbegreb til vin. Mærket vil derfor ikke ikke være udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6.

Derimod vil styrelsen afslå ansøgningen, hvis et mærke indeholder "Superior" og er ansøgt for mousserende vin. Som det fremgår ovenfor, må "Superior" anvendes i relation til liqueur wine with geographical indication and designation of origin, packed in glass bottles, cannot be marketed with less than five years, must appear on specific current account. Mousserende vin er ikke likørvin, hvorfor benævnelsen "Superior" er udelukket fra registrering for varen mousserende vin.

Beskyttelsen af traditionelle benævnelser for vin følger af:

 

 Opdateret: 12. juni 2023