Annullation og rettelse af fejl

Annullationer

Det følger af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at Patent og Varemærkestyrelsen til en vis grad har adgang til at annullere en registrering, fornyelse eller noteret ændring, hvis denne er sket ved en fejl.

En "fejl" skal i denne sammenhæng forstås som en faktisk handling, som det objektivt set, kan konstateres ikke burde være foretaget, fx en notering af fornyelse på en forkert registrering i varemærkeregisteret. Adgangen til at rette fejl er særlig anvendelig i de situationer, hvor fejlen af en sådan karakter, at den kan erkendes uden videre, fx fordi der er tale om åbenbare fejlagtige noteringer eller fejlekspeditioner. Er der derimod tale om en juridisk revurdering, f.eks. hvor det vurderes, at et  juridisk skøn burde være faldet anderledes ud, er der ikke adgang til annullation. I disse tilfælde må afgørelsen anfægtes via indsigelse, ophævelse, anke eller ved domstolsprøvelse.

Pantent- og Varemærkestyrelsen har også mulighed for at omgøre afgørelser via den ulovbestemte tilbagekaldelsesadgang i forvaltningsretten.

For at Patent- og Varemærkestyrelsen kan genoptage en sag, kræves det:

  • at der er kommet nye oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.
  • at der skal være tale om oplysninger, som må antages at ville have medført en væsentlig ændret vurdering af sagen.

I FOB.1999.350 udtalte Ombudsmanden følgende:
Afgørelsen af, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af en sag, hviler normalt på en vurdering af om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen må antages at være fremkommet nye oplysninger som myndigheden ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, og som i givet fald må antages at ville have medført en væsentlig ændret vurdering af sagen.

Som eksempler på oplysninger, der kan medføre en væsentlig ændret vurdering i en sag, kan nævnes nye oplysninger om ejerforhold ift. en varemærkeregistrering eller validiteten af en underskrift i et overdragelsesdokument eller en samtykkeerklæring. Fremkommer der således nye oplysninger om, at en afgørelse er truffet på et faktuelt forkert grundlag, kan styrelsen efter omstændighederne, herunder under hensyntagen til oplysningernes karakter og deres betydning for den trufne afgørelse, annullere afgørelsen.


Rettelser

Patent- og Varemærkestyrelsen har pligt til at føre et retvisende register, og hvis der er uoverensstemmelse mellem sagens faktiske omstændigheder og det, der er noteret i registeret, vil styrelsen derfor kunne rette sådanne fejl i registeret.

Eksempler på sådanne rettelsestilfælde er:

  • udfald af/forkerte varefortegnelser
  • forkerte oplysninger om indehavers navn eller adresse
  • udfald af prioritetsoplysninger
  • forkerte oplysninger om at mærket er i farver
  • figurer, der er uklare eller vendt på hovedet

Sådanne rettelser indrykkes i Dansk Varemærketidende under rubrikken rettelser/omtryk

I forbindelse med rettelser af offentliggjorte varemærker skelner Patent- og Varemærkestyrelsen mellem uvæsentlige rettelser, væsentlige rettelser uden ny indsigelse periode og væsentlige rettelser med ny indsigelsesperiode.

Uvæsentlige rettelser, kan eksempelvis være en stavefejl i den offentliggjorte varefortegnelse, når stavefejlen ikke er af en sådan karakter, at den må forventes at have påvirket opfattelsen af den offentliggjorte ansøgnings omfang. Uvæsentlige rettelser bliver ikke publiceret i Tidende.

Væsentlige rettelser uden ny indsigelsesfrist, er rettelser, der er så væsentlige, at de skal offentliggøres i Tidende på ny, men dog ikke så væsentlige, at de eksempelvis ændrer beskyttelsesomfanget, hvorfor der ikke er en ny indsigelsesperiode. En sådan rettelse kan eksempelvis være, at varefortegnelsen er blevet offentliggjort for flere varer og/eller tjenesteydelser end den skulle.

Væsentlige rettelser med ny indsigelsesfrist, er rettelser, der er så væsentlige, at de skal offentliggøres i Tidende på ny og samtidig medfører, at der skal gives en ny indsigelsesfrist. En sådan rettelse kan eksempelvis være, hvis mærket er offentliggjort for færre varer og tjenesteydelser end, hvad mærket skulle være offentliggjort for. I sådanne tilfælde skal tredjemand have fornyet adgang til at nedlægge indsigelse, da ansøgningen omfatter andre og flere varer eller tjenesteydelser end dem, der var omfattet af den tidligere offentliggørelse.Opdateret: 19. december 2019