Behandling af administrative ophævelser

Når et mærke er blevet registreret, har tredjemand mulighed for at anmode om en administrativ ophævelse, af det registrerede varemærke. En anmodning om administrativ ophævelse kan enten være begrundet i, at mærket oprindeligt er registreret i strid med bestemmelserne i varemærkeloven, eller at der efter mærkets registrering er indtrådt omstændigheder, der medfører, at mærket kan ophæves.


Formalitet

Anmodning om administrativ ophævelse fremsættes over for Patent- og Varemærkestyrelsen, der vil tage stilling til, om betingelserne for ophævelse i lovens § 34 er opfyldt.

Anmodningen kan fremsættes på ethvert tidspunkt efter registrering. For sager angående manglende brug af det registrerede mærke, kan anmodningen dog tidligst fremsættes 5 år efter registrering af det angrebne mærke i henhold til reglerne om reel brug.

Når der fremsættes anmodning om administrativ ophævelse, er der visse minimumskrav der skal være opfyldt.

Følgende betingelser skal altid være opfyldt, jf. § 34: 

  • Det skal være oplyst, hvem der fremsætter anmodningen. Enhver har mulighed for at anmode om at få en registrering ophævet. Der kræves ikke en retlig interesse i sagen, men en anmodning kan dog ikke fremsættes anonymt. Såfremt der påberåbes ældre rettigheder, skal disse tilhøre samme indehaver, jf. bekendtgørelsens § 27, stk. 3 og anmoder skal være indehaveren selv, eller være berettiget til at påberåbe sig disse, jf. § 34, stk. 2.
  • En anmodning skal være begrundet. Det skal være muligt for styrelsen at vurdere, om anmodningen er fremsat på grund af manglende brug, jf. § 34, stk. 1, jf. § 25, eller af andre grunde. Foreligger der en mangelfuld begrundelse, vil styrelsen give anmoder en frist til at afklare mulige tvivlsspørgsmål. Det er dog samtidigt klart, at såfremt der slet ingen begrundelse er for anmodningen og en sådan ikke frembringes inden for den frist, som styrelsen giver hertil, vil styrelsen give et afslag på at behandle anmodningen om ophævelse.
  • Der skal betales et gebyr for anmodning om administrativ ophævelse, og dette skal principielt betales samtidig med, at anmodningen fremsættes. Såfremt dette ikke sker, vil styrelsen sende en opkrævning på betaling med en fastsat betalingsfrist. Overholdes denne frist ikke, vil anmodningen om administrativ ophævelse blive afslået. Du kan se nærmere om de gældende gebyrer på styrelsens prisliste. Som udgangspunkt tilbagebetales et indbetalt gebyr ikke, men der kan være undtagelser som eksempelvis ved en ophævelsesbegæring fremsat i indsigelsesperioden, altså før der er foretaget en registrering af mærket.

En anmodning om ophævelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor den endelige afgørelse træffes. Hvis begæringen trækkes tilbage i tide, vil registreringen bestå i sit fulde omfang.


Fortabelse eller ugyldiggørelse af en rettighed 

En registrering kan blive ophævet ved, at registreringen bliver erklæret ugyldig eller ved at rettigheden fortabes

En registrering bliver erklæret ugyldig, såfremt den ikke burde være blevet registreret i første omgang. En registrering kan eksempelvis erklæres ugyldig såfremt det vurderes, at mærket manglede særpræg på registreringstidspunktet eller at det på registreringstidspunktet var vildledende for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Dette supplereres af, at en registrering ligeledes kan blive erklæret ugyldig på baggrund af såkaldte relative registreringshindringer, hvilket vil sige på baggrund af ældre rettigheder. Ugyldighedsgrundene fremgår af lovens kapitel 3. 

Fortabelse af en registrering sker når der oprindeligt var tale om en korrekt registrering, men der efterfølgende er forhold som påvirker gyldigheden. Hvis der eksempelvis ikke er blevet gjort reel brug af varemærket, i en periode på 5 år efter registreringen, vil det være en fortabelsesgrund. Der kan ligeledes være tale om varemærker der er blevet generiske eller som bliver brugt på en vildledende måde.  Alle grunde til fortabelse fremgår af lovens kapitel 3.


Modpåstande i ophævelsessager  

Hvis anmodningen om ophævelse er fremsat med henvisning til, at det registrerede varemærke er forveksleligt med et ældre registreret varemærke, kan indehaveren i visse situationer fremsætte en modpåstand om, at det tidligere mærke ikke har været brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt. En sådan anmodning kan kun behandles, hvis registreringsproceduren for det ældre varemærke er afsluttet mere end 5 år før anmodningen om ophævelse af det yngre varemærke blev indgivet til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. § 35.

Er der tale om et ældre EU-varemærke, skal brugspligtsperiodens begyndelse beregnes fra mærkets registreringsdato. Brugspligten indtræder således 5 år efter, at EU-varemærket er registreret. For EU- mærker gælder det, at brugspligten er opfyldt, når den reelle brug af EU-varemærket konstateres i overensstemmelse med artikel 18 i EU-varemærkeforordningen.  

Hvis anmodningen om ophævelse er fremsat med henvisning til, at det registrerede mærke er forveksleligt med anmoders tidligere uregistrede varemærke (rettighed stiftet ved brug), kan indehaveren af det registrerede mærke søge at bevise, at hans rettighed kan føres tilbage til en endnu tidligere ibrugtagen rettighed.

Indehaver vil, hvor anmodningen er baseret på en relativ hindring, også kunne fremsætte påstand om, at anmoder har udvist passivitet. 

Er anmodningen fremsat med påstand om, at det registrerede mærke ikke burde have været registreret, fordi det oprindeligt manglede særpræg, kan indehaveren - desuagtet om indehaveren er enig i påstanden eller ej - indsende dokumentation for brugen af mærket, for derigennem at dokumentere, at mærket om ikke andet har opnået særpræg gennem indarbejdelse.


Proces

Høringsprocedure
Når der er fremsat en anmodning om administrativ ophævelse, skal indehaveren af det registrerede varemærke underrettes om anmodningen og have adgang til at udtale sig inden for en nærmere fastsat frist. Når styrelsen har modtaget mærkeindehaverens udtalelse, vurderes det, om sagen på det foreliggende grundlag er klar til afgørelse.

Omfanget af høringsproceduren kan variere afhængigt af sagens kompleksitet. Er det en sag, hvor spørgsmål om f.eks. velkendthed, indarbejdelse eller brug af mærker i Danmark eller udlandet indgår, kan parterne ad flere omgange få lejlighed til, at udtale sig om hinandens indlæg og dokumentationsmateriale.

Hvis anmoder påberåber sig forhold, som f.eks. at mærket er velkendt, opfordres anmoder til at fremkomme med dokumentation for disse oplysninger. Tilsvarende søger styrelsen altid at få sagen tilstrækkelig oplyst ved at opfordre parterne til at fremkomme med oplysninger, som er relevante for afgørelsen, og som styrelsen ikke selv er i besiddelse af.

En sag tages først op til afgørelse, når parterne har haft lejlighed til, at udtale sig om de faktiske oplysninger i sagen, som kan have betydning for afgørelsen, og styrelsen i øvrigt vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Afgørelse
Selve afgørelsen indeholder en indledning, en kort fremstilling af parternes argumentation og selve grundlaget for afgørelsen inklusive en konklusion. Herudover ledsages afgørelsen altid af en vejledning om adgangen til at anke til den eller de af parterne, der ikke har fået fuldstændigt medhold.

En afgørelse kan gå ud på, at det registrerede mærke ophæves helt eller delvist, eller at registreringen fortsat skal bestå. Før en egentlig afgørelse kan der også foretages en foreløbig vurdering, hvor styrelsen beslutter, at det registrerede mærke skal ophæves, men hvor indehaveren af mærket får mulighed for f.eks. at begrænse varefortegnelsen for mærket, således at anmoders og indehavers rettigheder kan eksistere side om side.Opdateret: 3. maj 2023