VMBKG § 22

§ 22. Når en dansk varemærkeansøgning er offentliggjort, kan der fremsættes indsigelse mod ansøgningen, jf. varemærkelovens § 19. Indsigelsen skal være begrundet og indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 c, stk. 1.

Stk. 2. En indsigelse kan rettes mod alle eller en del af de ansøgte varer eller tjenesteydelser.

Stk. 3. En indsigelse kan fremsættes af personer eller virksomheder, der er berettiget hertil efter varemærkelovens § 19, stk. 3. Hvis der henvises til flere ældre rettigheder, skal disse tilhøre den samme indehaver.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere indsigelser mod samme varemærkeansøgning under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsen kan suspendere en indsigelse i tilfælde, hvor der er indgivet bemærkninger fra tredjemand efter varemærkelovens § 22 eller er indgivet andre indsigelser mod det ansøgte varemærke. Hvis ansøgningen afslås i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet.

Stk. 6. Indehaveren af ansøgningen skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod en ansøgning, underretter Patent- og Varemærkestyrelsen tillige de øvrige indsigere om indsigelsen.

Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen om indsigelse meddeles indsiger og ansøger.