VMBKG § 23

§ 23. Når en designering er blevet offentliggjort efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 18, kan der fremsættes indsigelse mod designeringen efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 19. Bestemmelserne i § 22 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at designeringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen om indsigelse meddeles indsiger og ansøger.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om, at indsigelsen tages helt eller delvist til følge, udgør et helt eller delvist afslag på designeringens gyldighed i Danmark. Når afgørelsen er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.