Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018:

 

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker

I medfør af § 11, stk. 10, § 48, stk. 1-2 og 4-7, og § 48 a, stk. 2, i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, som ændret ved lov nr. 1533 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen:

Kapitel 1

Indgivelse af varemærkeansøgninger m.v.

Indgivelse af varemærkeansøgninger

§ 1. Danske varemærkeansøgninger og anmodninger om videreførelse af internationale varemærkeregistreringer i dansk ret skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om designering af Danmark i internationale varemærkeregistreringer indgives til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Madridprotokollen er rette modtagende myndighed, eller til Det Internationale Bureau.

Stk. 3. Anmodninger om overgang til national ansøgning af et EU-varemærke indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

 

Danske varemærkeansøgningers indhold

§ 2. En dansk varemærkeansøgning skal indeholde følgende:

1) En anmodning om registrering af et varemærke, herunder med angivelse af om der er tale om et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

2) Ansøgerens navn eller firma og postadresse. Angives der flere adresser, tages kun den førstnævnte adresse i betragtning, medmindre ansøgeren betegner en af adresserne som hovedpostadresse.

3) En fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. Fortegnelsen skal være udfærdiget i overensstemmelse med varemærkelovens § 12.

4) En gengivelse af varemærket, der opfylder betingelserne i varemærkelovens § 2, herunder opfylder de krav der er fastsat i §§ 3 og 4.

Stk. 2. En dansk varemærkeansøgning skal endvidere indeholde følgende:

1) En anmodning om prioritet efter varemærkelovens §§ 12 a eller 12 b og oplysninger i overensstemmelse med §§ 5 eller 6, hvis ansøgeren vil påberåbe prioritet.

2) Fuldmægtigens navn eller firma og adresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig. Med ansøgningen skal endvidere indgives en fuldmagt, jf. § 47.

3) Angivelse af at én ansøger eller én repræsentant skal være fælles repræsentant, hvis der i ansøgningen er angivet flere ansøgere eller repræsentanter. Angives ikke en fælles repræsentant, vil den først anførte blive anset som fælles repræsentant.

4) Dokumentation for varemærkets anvendelse, hvis det påberåbes, at det ansøgte varemærke har opnået fornødent særpræg ved brug, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2.

Stk. 3. En dansk varemærkeansøgning kan indeholde en anmodning efter varemærkelovens § 11, stk. 2, om, at Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en nærmere begrundelse til den søgningsrapport, der udarbejdes efter varemærkelovens § 17. Anmodningen kan imødekommes, når

1) anmodningen fremsættes i ansøgningen, og

2) der med ansøgningen følger det foreskrevne gebyr for udarbejdelse af en nærmere begrundelse, jf. varemærkelovens § 60 a, stk. 2.

Stk. 4. En dansk varemærkeansøgning kan endvidere indeholde en anmodning om, at der ikke udarbejdes en søgningsrapport, jf. varemærkelovens § 11, stk. 3. Anmodningen kan imødekommes, når

1) ansøgningen er indgivet via Patent- og Varemærkestyrelsens elektroniske ansøgningsformular, og

2) fortegnelsen over varer og tjenesteydelser efter varemærkelovens § 11, stk. 5, nr. 3, alene består af betegnelser for varer eller tjenesteydelser fra den database over forhåndsgodkendte betegnelser, der er tilknyttet den elektroniske ansøgningsformular.

Stk. 5. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 a, stk. 1.

 

Gengivelsen af varemærket

§ 3. Gengivelsen af varemærket skal ske på en passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe det kan gengives i varemærkeregisteret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde.

Stk. 2. Gengivelsen af varemærket kan ledsages af en beskrivelse. Beskrivelsen skal stemme overens med gengivelsen, og den må ikke udvide anvendelsesområdet.

Stk. 3. En beskrivelse efter stk. 2 kan bestå af en angivelse af, at varemærket er i farver og en beskrivelse af farverne i mærket. Fremstår gengivelsen af varemærket i sort/hvid eller gråtoner, og indeholder ansøgningen ikke en angivelse af, at mærket er i farver, anses mærket for at være uden farver.

Stk. 4. Vedrører ansøgningen en af de mærketyper, som er omhandlet i nr. 1-11 nedenfor, skal den indeholde en angivelse af mærketypen. Gengivelsen af varemærket og den angivne mærketype skal stemme overens og udfærdiges i overens-stemmelse med følgende:

1) Et varemærke, der udelukkende består af ord, bogstaver, tal, andre faste typografiske standardtegn eller en kombination heraf, angives som ordmærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion af tegnet med standardskrift og -layout, uden nogen grafisk fremstilling eller farve.

2) Et varemærke, hvor der anvendes tegn, stil eller layout, som ikke er standard, eller en grafisk fremstilling eller farve, herunder varemærker som udelukkende består af figurative elementer eller af en kombination af verbale og figurative elementer, skal angives som figurmærke og skal i gengivelsen indeholde varemærket med alle dets elementer og even-tuelle farver.

3) Et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende, angives som formmærke og skal gengives ved, at der indgives enten en grafisk reproduktion af formen, herunder computergenererede billeder, eller en fotografisk reproduktion. Den grafiske eller fotografiske reproduktion kan indeholde forskellige synsvinkler. Hvis gengivelsen ikke indgives elektronisk, kan den indeholde op til 6 forskellige synsvinkler.

4) Et varemærke, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt eller fastgjort på produktet, angives som positionsmærke og skal i gengivelsen på passende vis anskueliggøre varemærkets placering og dets størrelse og proportioner i forhold til de pågældende varer. Elementer, der ikke er genstand for registreringen, skal være visuelt udskilt ved hjælp af stiplede linjer eller lignende. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan tegnet er fastgjort på varerne.

5) Et varemærke, der udelukkende består af et sæt elementer, der gentages regelmæssigt, skal angives som mønstermærke og skal i gengivelsen af varemærket vise gentagelsesmønstret. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan elementerne gentages regelmæssigt.

6) Et varemærke, der udelukkende består af en enkelt farve uden konturer, angives som farvemærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion af farven og en angivelse af farven ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode.

7) Et varemærke, der udelukkende består af en kombination af farver uden konturer, angives som farvemærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion, der viser farvekombinationens systematiske disponering på en ensartet og forud fastlagt måde og en angivelse af de pågældende farver ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode. Der kan tillige vedlægges en nærmere beskrivelse af den systematiske disponering af farverne på en ensartet og forudbestemt måde.

8) Et varemærke, der udelukkende består af en lyd eller en kombination af lyde, angives som lydmærke og skal gengives ved, at der indgives en lydfil med en gengivelse af lyden eller ved en nøjagtig gengivelse af lyden i nodeskrift.

9) Et varemærke, der består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer, angives som bevægelsesmærke og skal gengives ved, at der indgives et videoklip eller en række på hinanden følgende stillbilleder, der viser bevægelsen eller ændringen af placeringen. Stillbilleder kan være nummereret eller ledsaget af en beskrivelse, der forklarer sekvensen.

10) Et varemærke, der består af eller bliver til af en kombination af billede og lyd, angives som multimediemærke og skal gengives ved, at der indgives en audiovisuel fil, der indeholder kombinationen af billedet og lyden.

11) Et varemærke, der består af elementer med holografiske karakteristika, angives som hologrammærke og skal gengives ved, at der indgives en videofil eller en grafisk eller fotografisk reproduktion med de synsvinkler, der er nødvendige for i tilstrækkelig grad at kunne anskueliggøre hologrammet i sin helhed.

Stk. 5. For varemærker, som ikke er omfattet af stk. 4, skal gengivelsen ledsages af en beskrivelse og opfylde de betingelser, der er fastsat i stk. 1-3.

 

Tekniske specifikationer for gengivelsen af varemærket

§ 4. Elektroniske gengivelser af varemærker i varemærkeansøgninger skal opfylde de tekniske specifikationer, herunder krav til filformater og -størrelser, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen og fremgår af styrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Hvis gengivelsen af et varemærke ikke indgives elektronisk, skal varemærket gengives adskilt fra ansøgningens tekstblad på et enkelt ark. Gengivelsen skal indeholde alle relevante synsvinkler eller billeder og må ikke være større end format DIN A4 (29,7 cm i højden, 21 cm i bredden), og der skal være en margen på mindst 2,5 cm omkring mærket. Mærkets position kan angives ved tilføjelsen af ordet »op« på hver gengivelse.

Stk. 3. Gengivelsen af varemærket skal være af en kvalitet, som giver mulighed for

1) formindskelse til mindst 8 cm i bredden og 8 cm i højden eller

2) forstørrelse til højst 8 cm i bredden og 8 cm i højden.

Stk. 4. Indgivelse af en prøve eller en model udgør ikke en korrekt gengivelse af varemærket.

 

Konventionsprioritet

§ 5. Påberåbelse af konventionsprioritet efter varemærkelovens § 12 a skal fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås konventionsprioritet efter indgivelse af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes, og den påberåbte ansøgnings nummer. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer dokumentation for den påberåbte prioritet. Dokumentationen kan bestå af en kopi af den påberåbte prioritetsansøgning.

Stk. 4. Indgiver ansøgeren ikke oplysningerne nævnt i stk. 2 eller dokumentationen nævnt i stk. 3 inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

 

Udstillingsprioritet

§ 6. Påberåbelse af udstillingsprioritet efter varemærkelovens § 12 b skal fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås udstillingsprioritet efter indgivelse af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodningen om prioritet skal indeholde oplysning om navnet på den udstilling, der opfylder kriterierne fastsat i varemærkelovens § 12 b, og den dato hvor varerne og tjenesteydelserne første gang har været fremvist med varemærket. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer dokumentation for den påberåbte prioritet. Dokumentationen kan bestå af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen.

Stk. 4. Indgiver ansøgeren ikke oplysningerne nævnt i stk. 2 eller fremsender dokumentationen nævnt i stk. 3 inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

 

Ansøgningens sprog

§ 7. Ansøgningen med eventuelle bilag skal være affattet på dansk eller engelsk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end angivet i stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse inden for en frist, som styrelsen fastsætter. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere fastsat måde. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, skal angivelsen af varer og/eller tjenesteydelser indleveres på dansk inden en frist, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse efter stk. 2 og 3, inden udløbet af de fastsatte frister, afslås ansøgningen.

 

Ansøgning om videreførelse i dansk ret af internationale registreringer

§ 8. En ansøgning efter varemærkelovens § 58, stk. 2, om videreførelse i dansk ret af en international varemærkeregistrering, hvori Danmark er designeret, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Bestemmelserne i §§ 2-7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med ansøgninger indgivet efter stk. 1, skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 a, stk. 4.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at betingelserne i varemærkelovens § 58, stk. 2, nr. 1 og 2, for videreførelse i dansk ret af den internationale registrering ikke er opfyldt, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen i medfør af stk. 3 truffet afgørelse om, at betingelserne for videreførelse af den internationale registrering i dansk ret ikke er opfyldt, kan ansøgeren, i indtil 2 måneder fra afgørelsen er blevet endelig, anmode om, at ansøgningen behandles som en ny dansk varemærkeansøgning, jf. varemærkelovens kapitel 2.

Stk. 5. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke en anmodning efter stk. 4 inden den angivne frist, henlægges ansøgningen.

Stk. 6. Har Patent- og Varemærkestyrelsen modtaget en anmodning efter stk. 4, fastsættes ansøgningsgebyret i overensstemmelse med varemærkelovens § 60 a, stk. 1. For fastsættelsen af ansøgningsdatoen for varemærkeansøgningen finder varemærkelovens § 11, stk. 9, anvendelse.

 

Anmodning om EU-varemærkers overgang til national ansøgning m.v.

§ 9. Anmodning om en EU-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til en dansk ansøgning skal indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139-141.

Stk. 2. Anmodninger om overgang til en dansk ansøgning eller en designering af Dan-mark i en international registrering, hvori EU er designeret, jf. varemærkelovens § 59, indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), jf. EU-varemærkeforordningens artikel 202.

Stk. 3. Med anmodninger efter stk. 1 og 2 skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 a, stk. 3.

 

Kapitel 2 

Behandling af danske varemærkeansøgninger 

Påbegyndelse af ansøgningsbehandlingen og tildeling af ansøgningsdato 

§ 10. Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 1.

Stk. 2. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den opfylder betingelserne i varemærkelovens § 11, stk. 9.

Stk. 3. Kan en ansøgning ved dens indgivelse ikke tildeles en ansøgningsdato efter varemærkelovens § 11, stk. 9, meddeles ansøgeren en frist på 2 måneder til at indlevere de manglende oplysninger. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget de manglende oplysninger inden den fastsatte frist, eller er der ikke anmodet om forlængelse af fristen, jf. stk. 3, afvises ansøgningen.

 

Registreringshindringer 

§ 11. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at kravene til registrering efter varemærkelovens § 16 er opfyldt.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ansøgningen ikke opfylder betingelserne for registrering i medfør af stk. 1, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås ansøgningen helt eller delvist.

Søgningsrapporter

§ 12. Har Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejdet en søgningsrapport om ældre ansøgte og registrerede varemærker efter varemærkelovens § 17, sendes rapporten til ansøgeren med en frist til at udtale sig.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke svaret inden udløbet af den fastsatte frist, eller har ansøgeren inden udløbet af fristen meddelt styrelsen, at ansøgningen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen ansøgningen.

 

Offentliggørelse af ansøgninger 

§ 13. Når betingelserne i medfør af varemærkelovens § 16 er opfyldt, og ansøgningen skal viderebehandles efter § 12, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen, jf. varemærkelovens § 18.

Stk. 2. Offentliggørelsen af varemærkeansøgningen indeholder

1) indehaverens navn eller firma og postadresse,

2) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig,

3) en angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

4) en gengivelse af varemærket,

5) en angivelse af varemærkets type og en eventuel beskrivelse af varemærket,

6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om regi-strering,

7) ansøgningens nummer og ansøgningsdatoen,

8) oplysninger om prioritet, hvis der er påberåbt prioritet for ansøgningen, og

9) bestemmelserne for varemærkets benyttelse, hvis varemærket er et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

 

Bemærkninger fra tredjemand 

§ 14. Inden registreringen af et ansøgt varemærke kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2. Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke anser kravene for registrering efter varemærkelovens § 23 for opfyldt, finder § 11, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er varemærket blevet registreret, giver styrelsen ansøgeren og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.

 

Kapitel 3

Behandling af designeringer af Danmark i internationale registreringer m.v.

Tildeling af ansøgningsnummer og varemærketype m.v.

§ 15. Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse fra Det Internationale Bureau om, at Danmark er designeret i en international registrering, tildeler styrelsen designeringen et ansøgningsnummer.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler designeringen en varemærketype efter § 3, stk. 4 og 5, der noteres i styrelsens register. Varemærketypen skal stemme overens med gengivelsen af varemærket og en eventuel beskrivelse knyttet hertil i den internationale registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen noterer i varemærkeregisteret, om designeringen vedrører et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.


Hindringer for designeringens godkendelse

§ 16. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at betingelserne for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at den internationale registrering kan få gyldighed i Danmark, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren af den internationa-le registrering til at udtale sig. Der kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmodes om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås designeringen helt eller delvist.


Søgningsrapporter

§ 17. Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en søgningsrapport efter varemærkelovens § 17 og sender rapporten til indehaveren af den internationale registrering med en frist til at udtale sig.

Stk. 2. Har indehaveren af den internationale registrering ikke svaret inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 1, eller har denne meddelt styrelsen, at designeringen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen designeringen.

 

Offentliggørelse af designeringer

§ 18. Er betingelserne efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, opfyldt, og skal designeringen viderebehandles i medfør af § 17, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen designeringen, jf. varemærkelovens § 54, stk. 1, og § 18.

 

Bemærkninger fra tredjemand

§ 19. Inden en designerings endelige godkendelse kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2. Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at styrelsen ikke anser kravene for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 56 for at være opfyldt, finder § 16, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er designeringen blevet endeligt godkendt efter varemærkelovens § 56, giver styrelsen indehaveren af den internationale registrering og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.

 

Behandling af videreførelse i dansk ret af internationale registreringer

§ 20. Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 4.

Stk. 2. Efter ansøgningens indgivelse tildeles ansøgningen et ansøgningsnummer, og ansøgningsdatoen fastsættes til datoen for designeringen af Danmark i den internationale registrering, hvorfra ansøgningen videreføres, tillige med eventuel prioritet påberåbt herfor.

Stk. 3. Uanset stk. 2 anses datoen for indgivelsen af ansøgningen om videreførelse af den internationale registrering i dansk ret for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at ansøgningen opfylder kravene til en dansk ansøgning, jf. varemærkelovens § 58, stk. 2, nr. 3. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

 

Behandling af EU-varemærkers overgang til national ansøgning m.v.

§ 21. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en anmodning fra Den Eu-ropæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om en EU-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til en dansk ansøgning, behandles ansøgningen efter varemærkelovens § 16. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Patent- og Varemærkestyrelsen afslå ansøgningen, når ansøgningen er indgivet under henvisning til EU-varemærkeforordningens artikel 139, stk. 1, litra a, og ansøgeren ikke har dokumenteret, at der er sket reel brug af varemærket i Danmark i overensstemmelse med varemærkelovens § 10 c.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt §§ 15-19 finder tilsvarende anvendelse for anmodninger om overgang til en dansk ansøgning eller en designering af Danmark i en international registrering, hvori EU er designeret, jf. varemærkelovens § 59 og EU-varemærkeforordningens artikel 202.

Stk. 4. Ved anmodninger om overgang til en dansk ansøgning efter stk. 1 og 3 anses datoen for Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af konverteringsansøgningen fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

 

Kapitel 4

Indsigelser

Indsigelser mod danske varemærkeansøgninger

§ 22. Når en dansk varemærkeansøgning er offentliggjort, kan der fremsættes indsigelse mod ansøgningen, jf. varemærkelovens § 19. Indsigelsen skal være begrundet og indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 c, stk. 1.

Stk. 2. En indsigelse kan rettes mod alle eller en del af de ansøgte varer eller tjenesteydelser.

Stk. 3. En indsigelse kan fremsættes af personer eller virksomheder, der er berettiget hertil efter varemærkelovens § 19, stk. 3. Hvis der henvises til flere ældre rettigheder, skal disse tilhøre den samme indehaver.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere indsigelser mod samme varemærkeansøgning under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsen kan suspendere en indsigelse i tilfælde, hvor der er indgivet bemærkninger fra tredjemand efter varemærkelovens § 22 eller er indgivet andre indsigelser mod det ansøgte varemærke. Hvis ansøgningen afslås i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet.

Stk. 6. Indehaveren af ansøgningen skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod en ansøgning, underretter Patent- og Varemærkestyrelsen tillige de øvrige indsigere om indsigelsen.

Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen om indsigelse meddeles indsiger og ansøger.

 

Indsigelser mod designeringer

§ 23. Når en designering er blevet offentliggjort efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 18, kan der fremsættes indsigelse mod designeringen efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 19. Bestemmelserne i § 22 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at designeringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen om indsigelse meddeles indsiger og ansøger.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om, at indsigelsen tages helt eller delvist til følge, udgør et helt eller delvist afslag på designeringens gyldighed i Danmark. Når afgørelsen er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

 

Kapitel 5 

Registrering af varemærker og godkendelse af designeringer m.v. 

Registrering af varemærker

§ 24. Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer varemærker, når betingelserne herfor i varemærkelovens § 23 er opfyldt. Datoen for registreringen noteres i varemærkeregisteret, og registreringen offentliggøres.

 

Godkendelse af designeringer 

§ 25. Patent- og Varemærkestyrelsen godkender designeringer helt eller delvist, når betingelserne herfor efter varemærkelovens § 56 er opfyldt. Datoen for godkendelsen noteres i varemærkeregisteret, og den godkendte designering offentliggøres.

 

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen giver meddelelse til Det Internationale Bureau om godkendte designeringer.

 

Varemærkeregisteret

§ 26. I varemærkeregisteret indføres

1) ansøgningens indgivelsesdato, ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer samt dato for registreringsprocedurens afslutning,

2) indehaverens navn eller firma og postadresse,

3) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse,

4) angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

5) en gengivelse af varemærket og i tilknytning hertil varemærkets type samt en eventuel beskrivelse,

6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering,

7) påberåbt prioritet for varemærket,

8) oplysninger om, at varemærket er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 58,

9) oplysning om, at varemærket er overgået fra en EU-varemærkeansøgning eller -registrering, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139-141,

10) oplysning om, at varemærket er overgået fra en designering af EU i en international registrering, jf. varemærkelovens § 59,

11) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 60,

12) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,

13) oplysning om deling og

14) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EU-varemærke.

 

Kapitel 6

Administrativ ophævelse 

Administrativ ophævelse af danske varemærkeregistreringer

§ 27. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver, der er berettiget hertil efter varemærkelovens § 34, stk. 1 og 2, begære en varemærkeregistrering ophævet. Med begæringen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 c, stk. 2.

Stk. 2. En begæring om ophævelse kan være rettet mod alle eller en del af den anfægtede registrerings varer eller tjenesteydelser.

Stk. 3. Hvis begæringen om ophævelse er indgivet med henvisning til flere ældre rettigheder, skal disse tilhøre samme indehaver, jf. varemærkelovens § 34, stk. 4.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere begæringer mod samme varemærkeregistrering under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere begæringer hver for sig.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsen kan suspendere en begæring om ophævelse i tilfælde, hvor der er indgivet andre begæringer om ophævelse af registreringen. Hvis registreringen ophæves i sin helhed, anses eventuelt suspenderede begæringer for bortfaldet.

Stk. 6. Indehaveren af registreringen skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. Er der flere begæringer om ophævelse mod en registrering, underretter Patent- og Varemærkestyrelsen tillige de øvrige anmodere om begæringen.

Stk. 7. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer, når afgørelsen er blevet endelig.

 

Administrativ ophævelse af designeringer

§ 28. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver begære en designering ophævet efter varemærkelovens § 34, jf. § 57. Med begæringen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 c, stk. 2. Bestemmelserne i § 27, stk. 2-7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Når designeringens gyldighed ophæves helt eller delvist, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau, når afgørelsen er blevet endelig

 

Kapitel 7

 Ændringer og noteringer 

Overdragelse

§ 29. Med begæringen om notering af en overdragelse efter varemærkelovens § 38 skal følge behørig dokumentation, der ikke må fremstå betinget. Dokumentation kan bestå af

1) et overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller

2) en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at betingelserne for notering af en overdragelse er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Pant og udlæg

§ 30. Med begæringen om notering af pant eller udlæg efter varemærkelovens § 38 a skal følge behørig dokumentation.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen det ikke dokumenteret, at der er udtaget pant eller foretaget udlæg, giver styrelsen den, der har begæret noteringen, meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Licens

§ 31. Med begæringen om notering af en licens efter varemærkelovens § 38 b skal følge behørig dokumentation. Dokumentation kan bestå af

1) en licensaftale eller et ekstrakt heraf eller

2) en erklæring fra licensgiver og licenstager, der fastsætter, hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand, licensens omfang og oplysninger om parterne.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at betingelserne for notering af licens ikke er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Mærkeændring

§ 32. Med begæring om mærkeændring efter varemærkelovens § 40, der angår et varemærke, som ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede varemærke.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ændringen af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens § 40, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås begæringen.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør godkendte mærkeændringer.

 

Ændring af mærketype

§ 33. Indehavere af varemærkeansøgninger og -registreringer samt designeringer, der er ansøgt, eller hvori Danmark er designeret før den 1. januar 2019, kan til Patent- og Varemærkestyrelsen indgive anmodning om, at den mærketype for va-remærket, som er noteret i varemærkeregisteret, ændres til en af de mærketyper, der fremgår af § 3, stk. 4, nr. 3-11, når

1) varemærket er noteret i varemærkeregisteret som et figurmærke, og

2) der til gengivelsen af varemærket knytter sig en beskrivelse, der stemmer overens med den mærketype, anmodningen vedrører.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at anmodningen opfylder betingelserne i stk. 1, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås anmodningen.

 

Deling af ansøgninger eller registreringer

§ 34. En anmodning om deling af en varemærkeansøgning eller -registrering efter varemærkelovens § 41 skal angive de varer eller tjenesteydelser, som de enkelte udskilte ansøgninger eller registreringer skal omfatte, og de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning eller registrering skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Angivelserne af varer og tjenesteydelser efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. En udskilt ansøgning eller registrering kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen om deling. Den oprindelige og den udskilte ansøgning eller registrering kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer, jf. varemærkelovens § 60 d, stk. 1.

Stk. 5. En ansøgning eller registrering kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl om omfanget af den oprindelige ansøgning eller registrering eller af den udskilte ansøgning eller registrering.

Stk. 6. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at anmodningen om deling ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens §§ 12 og 41, eller er der i øvrigt noget til hinder for notering af delingen, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 7. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 6, afslås anmodningen.

 

Registrering og offentliggørelse af delinger

§ 35. Når en anmodning om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning eller registrering et selvstændigt ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Den udskilte ansøgning eller registrering tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning eller registrering.

Stk. 2. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning eller registrering anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning eller registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør delte ansøgninger og registreringer.

Begrænsninger og præciseringer af varefortegnelser

§ 36. Med anmodninger om begrænsninger eller præciseringer af en ansøgnings eller registrerings varefortegnelse skal medfølge den begrænsede eller præciserede varefortegnelse.

Stk. 2. Varefortegnelsen efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. Den begrænsede eller præciserede varefortegnelse kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen.

 

Noteringer vedrørende designeringer

§ 37. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger om internationale registreringer, der modtages fra Det Internationale Bureau, og som er gældende for designeringer af Danmark.

Stk. 2. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse fra Det Internationale Bureau om deling eller begrænsning af den internationale registrering med virkning for designeringen af Danmark, finder §§ 34-36 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan efter begæring foretages andre noteringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register vedrørende en designering af Danmark, herunder om fuldmagtsforhold, pant, udlæg, licens og arrest.

 

Kapitel 8

Internationale ansøgninger m.v.

Indgivelse af internationale ansøgninger

§ 38. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madridprotokollen indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk.

Stk. 3. Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 1.

Internationale ansøgningers indhold

§ 39. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen og styrelsens journalnummer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde

1) ansøgers navn eller firma og postadresse,

2) en gengivelse af varemærket,

3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Niceklassifikationen),

4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering og

5) en angivelse af de stater eller organisationer, som designeres.

Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig over for Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madridprotokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Madridprotokollen.

Behandling af internationale ansøgninger

§ 40. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 38 og 39 og bestemmelserne i varemærkelovens § 50, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Finder styrelsen, at der er noget til hinder for at videresende ansøgningen, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Er ansøgningen ikke bragt i orden inden for fristen på 2 måneder efter Madridprotokollens artikel 3, stk. 4, tager styrelsen stilling til, om ansøgningen skal afvises eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger.

Efterfølgende designering

§ 41. Begæring om efterfølgende designering i henhold til varemærkelovens § 51 og Madridprotokollens artikel 3c, stk. 2, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Begæringen skal indleveres på Det Internationale Bureaus formular. Bestemmelserne i § 39, stk. 2-4, og § 40, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med begæringer efter stk. 1 skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 2.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen videresender begæringer om efterfølgende designering til Det Internationale Bureau, når betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Kapitel 9

Ændring af fællesmærker

Anmodning om ændring af fællesmærker

§ 42. Varemærker, der er ansøgt eller registreret som fællesmærker før den 1. januar 2019, kan på indehaverens begæring ændres til

1) et individuelt varemærke,

2) et kollektivmærke eller

3) et garanti- eller certificeringsmærke.

Stk. 2. En anmodning om ændring af et fællesmærke til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke, skal indeholde

1) indehaverens navn,

2) fællesmærkets ansøgnings- eller registreringsnummer og

3) en angivelse af mærket.

Stk. 3. Med anmodninger om ændring af et fællesmærke til et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke skal endvidere indgives de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse, jf. varemærkelovens § 11, stk. 6-8.

Behandling af anmodning om ændring af fællesmærker

§ 43. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at anmodninger efter § 42 opfylder betingelserne i varemærkelovens § 1 a, nr. 3 og 4, § 1 b, stk. 2 og 3, § 11, stk. 6-8 og § 16, stk. 2.

Stk. 2. Finder styrelsen, at der er noget til hinder for at godkende anmodningen, jf. stk. 1, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Ved udløbet af fristen nævnt i stk. 2 tager styrelsen stilling til anmodningen, medmindre indehaveren får adgang til at udtale sig på ny.

Notering og offentliggørelse af ændring af fællesmærker

§ 44. Når en anmodning om ændring af fællesmærket er behandlet og godkendt, tildeles ansøgningen eller registreringen et ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Varemærkeansøgningen eller -registreringen tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige fællesmærkeansøgning eller -registrering.

Stk. 2. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige fællesmærkeansøgning eller -registrering anses tillige som dokumenter i den varemærkeansøgning eller -registrering, der er oprettet efter stk. 1.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør ændringer foretaget efter stk. 1.

Udslettelse af fællesmærkeregistreringer som følge af manglende ændring af varemærketype

§ 45. Fællesmærkeregistreringer, hvis registreringsperiode udløber den 1. juli 2019 eller senere, skal senest ved registreringens fornyelse ændres til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

Stk. 2. Er en fællesmærkeregistrering ikke ændret i overensstemmelse med stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen træffe afgørelse om, at fællesmærkeregistreringen skal udslettes. Styrelsen kan ikke træffe afgørelse om udslettelse af fællesmærkeregistreringen, før indehaveren har fået lejlighed til at udtale sig herom, herunder indgive anmodning om ændring af fællesmærket efter § 42.

 

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

Sprog

§ 46. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk eller engelsk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere fastsat måde.

Stk. 3. I sager om indsigelser og ophævelser, der behandles på engelsk, og hvor indehaver har anmodet om en begrænsning af listen over varer og tjenesteydelser, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at indehaver indsender den begrænsede liste på dansk inden for en nærmere fastsat frist. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse inden udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen se bort fra anmodningen om begrænsning af registreringen.

Fuldmagt

§ 47. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 364 af 21. maj 2008 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker ophæves.

Stk. 3. For varemærker og fællesmærker, der er registreret, og for hvilke registreringsproceduren ikke er endeligt afsluttet inden den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler om indsigelse, offentliggørelse og fastsættelse af datoen for registreringsprocedurens afslutning anvendelse.

Stk. 4. For anmodninger om administrativ ophævelse, der er indgivet før den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse.