Kapitel 10 - Forskellige bestemmelser

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

Sprog

§ 46. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk eller engelsk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere fastsat måde.

Stk. 3. I sager om indsigelser og ophævelser, der behandles på engelsk, og hvor indehaver har anmodet om en begrænsning af listen over varer og tjenesteydelser, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at indehaver indsender den begrænsede liste på dansk inden for en nærmere fastsat frist. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse inden udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen se bort fra anmodningen om begrænsning af registreringen.

 

Fuldmagt

§ 47. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 48.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 364 af 21. maj 2008 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker ophæves.

Stk. 3. For varemærker og fællesmærker, der er registreret, og for hvilke registreringsproceduren ikke er endeligt afsluttet inden den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler om indsigelse, offentliggørelse og fastsættelse af datoen for registreringsprocedurens afslutning anvendelse.

Stk. 4. For anmodninger om administrativ ophævelse, der er indgivet før den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse.