VMBKG § 46

§ 46. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk eller engelsk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere fastsat måde.

Stk. 3. I sager om indsigelser og ophævelser, der behandles på engelsk, og hvor indehaver har anmodet om en begrænsning af listen over varer og tjenesteydelser, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at indehaver indsender den begrænsede liste på dansk inden for en nærmere fastsat frist. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse inden udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen se bort fra anmodningen om begrænsning af registreringen.