Kapitel 9 - Ændring af fællesmærker

Kapitel 9

Ændring af fællesmærker

Anmodning om ændring af fællesmærker

§ 42. Varemærker, der er ansøgt eller registreret som fællesmærker før den 1. januar 2019, kan på indehaverens begæring ændres til

1) et individuelt varemærke,

2) et kollektivmærke eller

3) et garanti- eller certificeringsmærke.

Stk. 2. En anmodning om ændring af et fællesmærke til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke, skal indeholde

1) indehaverens navn,

2) fællesmærkets ansøgnings- eller registreringsnummer og

3) en angivelse af mærket.

Stk. 3. Med anmodninger om ændring af et fællesmærke til et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke skal endvidere indgives de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse, jf. varemærkelovens § 11, stk. 6-8.

 

Behandling af anmodning om ændring af fællesmærker

§ 43. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at anmodninger efter § 42 opfylder betingelserne i varemærkelovens § 1 a, nr. 3 og 4, § 1 b, stk. 2 og 3, § 11, stk. 6-8 og § 16, stk. 2.

Stk. 2. Finder styrelsen, at der er noget til hinder for at godkende anmodningen, jf. stk. 1, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Ved udløbet af fristen nævnt i stk. 2 tager styrelsen stilling til anmodningen, medmindre indehaveren får adgang til at udtale sig på ny.

 

Notering og offentliggørelse af ændring af fællesmærker

§ 44. Når en anmodning om ændring af fællesmærket er behandlet og godkendt, tildeles ansøgningen eller registreringen et ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Varemærkeansøgningen eller -registreringen tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige fællesmærkeansøgning eller -registrering.

Stk. 2. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige fællesmærkeansøgning eller -registrering anses tillige som dokumenter i den varemærkeansøgning eller -registrering, der er oprettet efter stk. 1.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør ændringer foretaget efter stk. 1.

 

Udslettelse af fællesmærkeregistreringer som følge af manglende ændring af varemærketype

§ 45. Fællesmærkeregistreringer, hvis registreringsperiode udløber den 1. juli 2019 eller senere, skal senest ved registreringens fornyelse ændres til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

Stk. 2. Er en fællesmærkeregistrering ikke ændret i overensstemmelse med stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen træffe afgørelse om, at fællesmærkeregistreringen skal udslettes. Styrelsen kan ikke træffe afgørelse om udslettelse af fællesmærkeregistreringen, før indehaveren har fået lejlighed til at udtale sig herom, herunder indgive anmodning om ændring af fællesmærket efter § 42.