Kapitel 8 - Internationale ansøgninger m.v.

Kapitel 8

Internationale ansøgninger m.v.

Indgivelse af internationale ansøgninger

§ 38.Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madridprotokollen indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk.

Stk. 3. Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 1.

 

Internationale ansøgningers indhold

§ 39. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen og styrelsens journalnummer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde

1) ansøgers navn eller firma og postadresse,

2) en gengivelse af varemærket,

3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Niceklassifikationen),

4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering og

5) en angivelse af de stater eller organisationer, som designeres.

Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig over for Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madridprotokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Madridprotokollen.

 

Behandling af internationale ansøgninger

§ 40. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 38 og 39 og bestemmelserne i varemærkelovens § 50, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Finder styrelsen, at der er noget til hinder for at videresende ansøgningen, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Er ansøgningen ikke bragt i orden inden for fristen på 2 måneder efter Madridprotokollens artikel 3, stk. 4, tager styrelsen stilling til, om ansøgningen skal afvises eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger.

 

Efterfølgende designering

§ 41. Begæring om efterfølgende designering i henhold til varemærkelovens § 51 og Madridprotokollens artikel 3c, stk. 2, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Begæringen skal indleveres på Det Internationale Bureaus formular. Bestemmelserne i § 39, stk. 2-4, og § 40, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med begæringer efter stk. 1 skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 2.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen videresender begæringer om efterfølgende designering til Det Internationale Bureau, når betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.