Kapitel 7 - Ændringer og noteringer

Kapitel 7

 Ændringer og noteringer 

Overdragelse

§ 29. Med begæringen om notering af en overdragelse efter varemærkelovens § 38 skal følge behørig dokumentation, der ikke må fremstå betinget. Dokumentation kan bestå af

1) et overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller

2) en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at betingelserne for notering af en overdragelse er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Pant og udlæg

§ 30. Med begæringen om notering af pant eller udlæg efter varemærkelovens § 38 a skal følge behørig dokumentation.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen det ikke dokumenteret, at der er udtaget pant eller foretaget udlæg, giver styrelsen den, der har begæret noteringen, meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Licens

§ 31. Med begæringen om notering af en licens efter varemærkelovens § 38 b skal følge behørig dokumentation. Dokumentation kan bestå af

1) en licensaftale eller et ekstrakt heraf eller

2) en erklæring fra licensgiver og licenstager, der fastsætter, hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand, licensens omfang og oplysninger om parterne.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at betingelserne for notering af licens ikke er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

 

Mærkeændring

§ 32. Med begæring om mærkeændring efter varemærkelovens § 40, der angår et varemærke, som ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede varemærke.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ændringen af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens § 40, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås begæringen.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør godkendte mærkeændringer.

 

Ændring af mærketype

§ 33. Indehavere af varemærkeansøgninger og -registreringer samt designeringer, der er ansøgt, eller hvori Danmark er designeret før den 1. januar 2019, kan til Patent- og Varemærkestyrelsen indgive anmodning om, at den mærketype for varemærket, som er noteret i varemærkeregisteret, ændres til en af de mærketyper, der fremgår af § 3, stk. 4, nr. 3-11, når

1) varemærket er noteret i varemærkeregisteret som et figurmærke, og

2) der til gengivelsen af varemærket knytter sig en beskrivelse, der stemmer overens med den mærketype, anmodningen vedrører.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at anmodningen opfylder betingelserne i stk. 1, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås anmodningen.

 

Deling af ansøgninger eller registreringer

§ 34. En anmodning om deling af en varemærkeansøgning eller -registrering efter varemærkelovens § 41 skal angive de varer eller tjenesteydelser, som de enkelte udskilte ansøgninger eller registreringer skal omfatte, og de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning eller registrering skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Angivelserne af varer og tjenesteydelser efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. En udskilt ansøgning eller registrering kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen om deling. Den oprindelige og den udskilte ansøgning eller registrering kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer, jf. varemærkelovens § 60 d, stk. 1.

Stk. 5. En ansøgning eller registrering kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl om omfanget af den oprindelige ansøgning eller registrering eller af den udskilte ansøgning eller registrering.

Stk. 6. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at anmodningen om deling ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens §§ 12 og 41, eller er der i øvrigt noget til hinder for notering af delingen, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 7. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 6, afslås anmodningen.

 

Registrering og offentliggørelse af delinger

§ 35. Når en anmodning om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning eller registrering et selvstændigt ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Den udskilte ansøgning eller registrering tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning eller registrering.

Stk. 2. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning eller registrering anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning eller registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør delte ansøgninger og registreringer.

Begrænsninger og præciseringer af varefortegnelser

§ 36. Med anmodninger om begrænsninger eller præciseringer af en ansøgnings eller registrerings varefortegnelse skal medfølge den begrænsede eller præciserede varefortegnelse.

Stk. 2. Varefortegnelsen efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. Den begrænsede eller præciserede varefortegnelse kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen.

 

Noteringer vedrørende designeringer

§ 37. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger om internationale registreringer, der modtages fra Det Internationale Bureau, og som er gældende for designeringer af Danmark.

Stk. 2. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse fra Det Internationale Bureau om deling eller begrænsning af den internationale registrering med virkning for designeringen af Danmark, finder §§ 34-36 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan efter begæring foretages andre noteringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register vedrørende en designering af Danmark, herunder om fuldmagtsforhold, pant, udlæg, licens og arrest.