VMBKG § 33

§ 33. Indehavere af varemærkeansøgninger og -registreringer samt designeringer, der er ansøgt, eller hvori Danmark er designeret før den 1. januar 2019, kan til Patent- og Varemærkestyrelsen indgive anmodning om, at den mærketype for varemærket, som er noteret i varemærkeregisteret, ændres til en af de mærketyper, der fremgår af § 3, stk. 4, nr. 3-11, når

1) varemærket er noteret i varemærkeregisteret som et figurmærke, og

2) der til gengivelsen af varemærket knytter sig en beskrivelse, der stemmer overens med den mærketype, anmodningen vedrører.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at anmodningen opfylder betingelserne i stk. 1, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 2, afslås anmodningen.