VMBKG § 34

§ 34. En anmodning om deling af en varemærkeansøgning eller -registrering efter varemærkelovens § 41 skal angive de varer eller tjenesteydelser, som de enkelte udskilte ansøgninger eller registreringer skal omfatte, og de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning eller registrering skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Angivelserne af varer og tjenesteydelser efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3. En udskilt ansøgning eller registrering kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen om deling. Den oprindelige og den udskilte ansøgning eller registrering kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer, jf. varemærkelovens § 60 d, stk. 1.

Stk. 5. En ansøgning eller registrering kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl om omfanget af den oprindelige ansøgning eller registrering eller af den udskilte ansøgning eller registrering.

Stk. 6. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at anmodningen om deling ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens §§ 12 og 41, eller er der i øvrigt noget til hinder for notering af delingen, giver styrelsen indehaveren meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 7. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 6, afslås anmodningen.