VMBKG § 30

§ 30. Med begæringen om notering af pant eller udlæg efter varemærkelovens § 38 a skal følge behørig dokumentation.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen det ikke dokumenteret, at der er udtaget pant eller foretaget udlæg, giver styrelsen den, der har begæret noteringen, meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.