VMBKG § 29

§ 29. Med begæringen om notering af en overdragelse efter varemærkelovens § 38 skal følge behørig dokumentation, der ikke må fremstå betinget. Dokumentation kan bestå af

1) et overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller

2) en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at betingelserne for notering af en overdragelse er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.