VMBKG § 31

§ 31. Med begæringen om notering af en licens efter varemærkelovens § 38 b skal følge behørig dokumentation. Dokumentation kan bestå af

1) en licensaftale eller et ekstrakt heraf eller

2) en erklæring fra licensgiver og licenstager, der fastsætter, hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand, licensens omfang og oplysninger om parterne.

Stk. 2. Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at betingelserne for notering af licens ikke er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.