Kapitel 3 - Behandling af designeringer af Danmark i internationale registreringer m.v.

Kapitel 3

Behandling af designeringer af Danmark i internationale registreringer m.v.

Tildeling af ansøgningsnummer og varemærketype m.v.

§ 15. Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse fra Det Internationale Bureau om, at Danmark er designeret i en international registrering, tildeler styrelsen designeringen et ansøgningsnummer.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler designeringen en varemærketype efter § 3, stk. 4 og 5, der noteres i styrelsens register. Varemærketypen skal stemme overens med gengivelsen af varemærket og en eventuel beskrivelse knyttet hertil i den internationale registrering.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen noterer i varemærkeregisteret, om designeringen vedrører et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.


Hindringer for designeringens godkendelse

§ 16. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at betingelserne for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at den internationale registrering kan få gyldighed i Danmark, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren af den internationale registrering til at udtale sig. Der kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmodes om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås designeringen helt eller delvist.


Søgningsrapporter

§ 17. Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en søgningsrapport efter varemærkelovens § 17 og sender rapporten til indehaveren af den internationale registrering med en frist til at udtale sig.

Stk. 2. Har indehaveren af den internationale registrering ikke svaret inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 1, eller har denne meddelt styrelsen, at designeringen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen designeringen.

 

Offentliggørelse af designeringer

§ 18. Er betingelserne efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, opfyldt, og skal designeringen viderebehandles i medfør af § 17, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen designeringen, jf. varemærkelovens § 54, stk. 1, og § 18.

 

Bemærkninger fra tredjemand

§ 19. Inden en designerings endelige godkendelse kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2. Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at styrelsen ikke anser kravene for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 56 for at være opfyldt, finder § 16, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er designeringen blevet endeligt godkendt efter varemærkelovens § 56, giver styrelsen indehaveren af den internationale registrering og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.

 

Behandling af videreførelse i dansk ret af internationale registreringer

§ 20. Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 4.

Stk. 2. Efter ansøgningens indgivelse tildeles ansøgningen et ansøgningsnummer, og ansøgningsdatoen fastsættes til datoen for designeringen af Danmark i den internationale registrering, hvorfra ansøgningen videreføres, tillige med eventuel prioritet påberåbt herfor.

Stk. 3. Uanset stk. 2 anses datoen for indgivelsen af ansøgningen om videreførelse af den internationale registrering i dansk ret for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at ansøgningen opfylder kravene til en dansk ansøgning, jf. varemærkelovens § 58, stk. 2, nr. 3. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

 

Behandling af EU-varemærkers overgang til national ansøgning m.v.

§ 21. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en anmodning fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om en EU-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til en dansk ansøgning, behandles ansøgningen efter varemærkelovens § 16. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Patent- og Varemærkestyrelsen afslå ansøgningen, når ansøgningen er indgivet under henvisning til EU-varemærkeforordningens artikel 139, stk. 1, litra a, og ansøgeren ikke har dokumenteret, at der er sket reel brug af varemærket i Danmark i overensstemmelse med varemærkelovens § 10 c.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt §§ 15-19 finder tilsvarende anvendelse for anmodninger om overgang til en dansk ansøgning eller en designering af Danmark i en international registrering, hvori EU er designeret, jf. varemærkelovens § 59 og EU-varemærkeforordningens artikel 202.

Stk. 4. Ved anmodninger om overgang til en dansk ansøgning efter stk. 1 og 3 anses datoen for Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af konverteringsansøgningen fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.