VMBKG § 16

§ 16. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at betingelserne for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at den internationale registrering kan få gyldighed i Danmark, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren af den internationale registrering til at udtale sig. Der kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmodes om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås designeringen helt eller delvist.