Kapitel 2 - Behandling af danske varemærkeansøgninger

Kapitel 2 

Behandling af danske varemærkeansøgninger 

Påbegyndelse af ansøgningsbehandlingen og tildeling af ansøgningsdato 

§ 10. Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 1.

Stk. 2. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den opfylder betingelserne i varemærkelovens § 11, stk. 9.

Stk. 3. Kan en ansøgning ved dens indgivelse ikke tildeles en ansøgningsdato efter varemærkelovens § 11, stk. 9, meddeles ansøgeren en frist på 2 måneder til at indlevere de manglende oplysninger. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget de manglende oplysninger inden den fastsatte frist, eller er der ikke anmodet om forlængelse af fristen, jf. stk. 3, afvises ansøgningen.

 

Registreringshindringer 

§ 11. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at kravene til registrering efter varemærkelovens § 16 er opfyldt.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ansøgningen ikke opfylder betingelserne for registrering i medfør af stk. 1, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås ansøgningen helt eller delvist.

Søgningsrapporter

§ 12. Har Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejdet en søgningsrapport om ældre ansøgte og registrerede varemærker efter varemærkelovens § 17, sendes rapporten til ansøgeren med en frist til at udtale sig.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke svaret inden udløbet af den fastsatte frist, eller har ansøgeren inden udløbet af fristen meddelt styrelsen, at ansøgningen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen ansøgningen.

 

Offentliggørelse af ansøgninger 

§ 13. Når betingelserne i medfør af varemærkelovens § 16 er opfyldt, og ansøgningen skal viderebehandles efter § 12, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen, jf. varemærkelovens § 18.

Stk. 2. Offentliggørelsen af varemærkeansøgningen indeholder

1) indehaverens navn eller firma og postadresse,

2) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig,

3) en angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

4) en gengivelse af varemærket,

5) en angivelse af varemærkets type og en eventuel beskrivelse af varemærket,

6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering,

7) ansøgningens nummer og ansøgningsdatoen,

8) oplysninger om prioritet, hvis der er påberåbt prioritet for ansøgningen, og

9) bestemmelserne for varemærkets benyttelse, hvis varemærket er et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

 

Bemærkninger fra tredjemand 

§ 14. Inden registreringen af et ansøgt varemærke kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2. Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke anser kravene for registrering efter varemærkelovens § 23 for opfyldt, finder § 11, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er varemærket blevet registreret, giver styrelsen ansøgeren og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.