VMBKG § 13

§ 13.

Stk. 1. Efter offentliggørelse af registreringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed, jf. varemærkelovens § 23. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Indsigelsen kan fremsættes af enhver. Dog kan indsigelse fremsat under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 4-5, og § 15, alene fremsættes af indehaveren af de ældre påberåbte rettigheder eller en navnebærer af det navn, der påberåbes. Styrelsen kan dog undtage herfra.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere indsigelser mod samme varemærkeregistrering under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser.

Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod gyldigheden af registreringen af et varemærke, underretter styrelsen tillige de øvrige indsigere om indsigelsen.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles indsiger og indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 6. Bliver en registrering erklæret ugyldig og registreringen ophævet i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet.

Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 8. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer i Dansk Varemærketidende, når afgørelsen er blevet endelig.