VMBKG § 14

§ 14.

Stk. 1. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver begære en varemærkeregistrering ophævet, jf. varemærkelovens § 30. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Begæring om ophævelse af en varemærkeregistrering under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 4-5, og § 15, kan alene fremsættes af indehaveren af de ældre påberåbte rettigheder eller en navnebærer af det navn, der påberåbes. Styrelsen kan dog undtage herfra.

Stk. 3. Er der indgivet flere begæringer om ophævelse mod samme varemærkeregistrering, kan Patent- og Varemærkestyrelsen vælge at behandle og træffe afgørelse i dem under ét. § 13, stk. 3 og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. § 13, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles den, der har begæret varemærkeregistreringen udslettet, samt indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 6. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 7. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer i Dansk Varemærketidende, når afgørelsen er blevet endelig.

Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-7, finder anvendelse over for registreringer, der er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke, selv efter at disse er udslettet af det danske varemærkeregister.