Teknisk resultat

Et tegn er udelukket fra registrering, hvis det udelukkende består af formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. 14, stk. 1, nr. 1, litra b.

Registreringshindringen omfatter tegn, der udelukkende består af en form eller anden egenskab, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Det medfører, at tegnet alene er omfattet, hvis alle formens eller egenskabens væsentlige karakteristika er teknisk betingede. Det vil sige, at mærket er udelukket fra registrering, hvis det består af en kombination af forskellige elementer, hvis alle disse elementer er teknisk betingede.

Består et tegn af en form eller egenskab, som har såvel tekniske som andre karakteristika, fastslog EU-Domstolen i sagen C-48/09 (Lego Juris), præmis 52, at det afgørende er, om udformningens væsentligste kendetegn svarer til den ansøgte vares tekniske funktion. Hvis udformningen ligeledes har ikke-væsentlige kendetegn, som ikke har en teknisk funktion, er det uden betydning. Tegnet vil i den situation fortsat være omfattet af bestemmelsen.

I sagen T-580/15 fandtes ordelementet "CLIPPER", der kunne ses på en af gengivelserne, ikke at være et væsentligt kendetegn, og mærket var derfor udelukket fra registrering, da det udelukkende at bestod af en udformning der var nødvendig for et teknisk resultat. 

Udklip

Ansøges der derimod om registrering af en form eller egenskab, hvori et dekorativt element eller lignende ikke-teknisk element er et af de væsentlige kendetegn, vil tegnet ikke udelukkende bestå af en form eller egenskab, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Varemærket vil derfor ikke være omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b.

Vurderingen af om en form eller egenskab er nødvendig for at opnå et teknisk resultat vil styrelsen foretage en konkret vurdering i relation til de varer, der er omfattet af ansøgningen. Først vil styrelsen identificere det ansøgte mærkes væsentligste kendetegn. Derefter vurderes det, om disse kendetegn svarer til den ansøgte vares tekniske funktion. Det bemærkes hertil, at det forhold, at der findes alternative udformninger af en vare ikke i sig selv kan begrunde, at gengivelsen af det ansøgte tegn har særpræg. Se hertil C-48/09 (Lego Juris), præmis 53.

EU-Domstolen præciserede i sagen C-215/14 (KitKat), præmis 57, at der med henvisningen til et teknisk resultat menes måden, hvorpå varen fungerer. Bestemmelsen omfatter derimod ikke måden hvorpå varen er fremstillet.

Ved vurderingen kan styrelsen lægge vægt på, om en form eller egenskab har dannet grundlag for en patentansøgning eller -registrering. I det omfang elementer af en form eller egenskab danner grundlag for patentkrav, vil det i sig selv være en indikation af, at disse elementer er nødvendige for at opnå et teknisk resultat. Se hertil T-164/11 præmis 31, hvor Retten lagde vægt på, at knivens funktioner havde dannet grundlag for en patentregistrering.

I sagen AN 2017 00006 stadfæstede Ankenævnet styrelsens vurdering af, at følgende tegn kimsvar omfattet af registreringshindringen i den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 svarende til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b. Ankenævnet identificerede indledningsvist varens væsentlige kendetegn som den rillede overflade, hvorefter Ankenævnet konkluderede, at rillerne "må antages at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed", og at en opretholdelse af registreringen ville forhindre konkurrenter i at markedsføre varer med samme tekniske løsning.

 Opdateret: 2. januar 2020