Farvemærker (farve per se)

Et varemærke som udelukkende består af en enkelt farve uden konturer, eller en kombination af farver uden konturer, angives som et farvemærke. Et sådant mærke skal gengives ved, at der indgives en reproduktion af farven, og en angivelse af farven ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode. For så vidt angår et farvemærke som består af en kombination af farver, så skal dette mærke også gengive farvekombinationens systematiske disponering på en ensartet og forud fastlagt måde.

At varemærket består af en farve per se betyder, at det, der søges eneret på, er farven i sig selv. Mærket vil typisk blive gengivet grafisk i form af et kvadrat i den pågældende farve.

Farvemærker er som udgangspunkt uden særpræg, da en eneret til en farve i sig selv er en ganske vidtgående eneret. En sådan eneret kan i princippet forhindre andre erhvervsdrivende i, at anvende den pågældende eller en lignende farve i markedsføringen af deres produkter. Domstolen har i C-104/01 Libertel udtalt, at det kan være svært at adskille farvenuancer fra hinanden, hvorfor det antal farver der er tilgængelige faktisk er begrænset. Der kræves derfor dokumentation for, at den pågældende farve er blevet indarbejdet på en sådan måde, at den relevante omsætningskreds opfatter farven som et varemærke for virksomheden.

Disse forhold har da også resulteret i, at EU-domstolen i den præjudicielle afgørelse i sagen C-104/01 Libertel, der vedrørte en ansøgning om registrering af farven orange i Benelux, anlægger en forholdsvis restriktiv fortolkning af muligheden for at registrere sådanne varemærker.

Således anfører EU-domstolen bl.a. følgende:

"54. Hvad angår registreringen af farver i sig selv som varemærker uden rumlig begrænsning, medfører det ringe antal af farver, der reelt er til rådighed, at et lille antal registreringer som varemærke for tjenesteydelser eller varer vil kunne udtømme hele den farvepalet, der er til rådighed. Et så omfattende monopol er ikke foreneligt med en ordning med loyal konkurrence, navnlig fordi der kunne opstå en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende. Det ville heller ikke være befordrende for den økonomiske udvikling og virksomhedsinnovation, såfremt allerede etablerede erhvervsdrivende kunne registrere alle de farver, der reelt er til rådighed, til skade for nye erhvervsdrivende.

55. Inden for anvendelsesområdet for EF-varemærkeretten må der således anerkendes en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.

56. Jo større antallet er af varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, jo mere vil den eneret, som varemærket eventuelt giver indehaveren, kunne være overdreven og derved stride imod en ordning med loyal konkurrence og en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret."

Det klare udgangspunkt for registrering af mærker, der udgør en farve per se er således, at sådanne mærker er uden særpræg, i det omfang det må vurderes, at en eneret til den pågældende farve i forhold til de ansøgte varer eller tjenesteydelser vil medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for, at markedsføre deres varer eller tjenesteydelser på normal vis. Et farvemærke vil dog kunne registreres, hvis det dokumenteres, at mærket er indarbejdet.

Indarbejdelse af en farve som varemærke kræver en betydelig indarbejdelse. Et farvemærke er indarbejdet, når det af den relevante omsætningskreds er kendt som virksomhedens varemærke, for de varer eller tjenesteydelser, som det er ansøgt for. En del af indarbejdelsen er derfor også, at mærket er brugt intensivt eller i en lang periode.

Det er derfor styrelsens praksis, at hvis et farvemærke skal registreres, så skal der vises en høj grad af indarbejdelse. Styrelsen har på baggrund af indarbejdelse registreret følgende farvemærker:

VA 2008 02374, 'Rød', (Farvekode NCS 4050R G5359). Mærket er på baggrund af indarbejdelse registreret for varen 'cirkulationspumper'. Styrelsen lagde i denne sag vægt på, at der blandt andet forelå erklæringer fra to brancheforeninger, hvor disse erklærede at den ansøgte farve er kendt og indarbejdet for den ansøgte vareAnsøgeren indleverede herudover en markedsundersøgelse, hvor der var gennemført interviews med installatører og grossister for den ansøgte type vare. Resultatet af markedsundersøgelsen blev, at 96 % af de adspurgte forbinder farven 'rød' på 'cirkulationspumper' med ansøgeren (uhjulpet kendskab), samt at 90 % af de adspurgte ikke kan nævne andre producenter af røde cirkulationspumper .
Styrelsen vurderede derfor på baggrund af det samlede indarbejdelsesmateriale, at mærket for den ansøgte vare var indarbejdet, herunder brancheerklæringerne, den langvarige brug af farven, samt markedsundersøgelsen.

VA 2017 00718, 'Pantone Maersk Blue'. Mærket er på baggrund af indarbejdelse registreret for tjenesteydelsen 'søfragttransport'. I forbindelse med vurderingen af ansøgerens indarbejdelse af særpræg, er der blandt andet lagt vægt på ansøgerens dokumentationsmateriale, der viser at farven siden 1970 er blevet anvendt på forskellige skibe, containere, uniformer og fly. Ansøgerens indarbejdelsesmateriale bestod også af en markedsundersøgelse. Markedsundersøgelsen viser, at 88 % af de adspurgte forbinder den blå farve med A.P. Møller Maersk A/S (uhjulpet kendskab), samt at 91 % af de adspurgte forbinder den blå farve med A.P. Møller Maersk A/S, ud fra en liste med fem forskellige rederier (hjulpet kendskab). Det var endvidere styrelsens vurdering, at den ansøgte farve ikke ses almindelig anvendt af andre erhvervsdrivende for 'søfragttransportydelser', men at farven marineblå, ofte er anvendt ved søfragttransport, dog at den relevante omsætningskreds godt kan skelne mellem disse to blå farver, og der derfor ikke sker en utilbørlig begrænsning af rådigheden over for farver, for andre erhvervsdrivende. Styrelsen lagde yderligere vægt på den langvarige brug af mærket samt den høje kendskabsgrad.

Endelig skal man også være opmærksom på, at der stilles særlige krav til den grafiske gengivelse af et mærke, der består af en farve per se.

 Opdateret: 20. januar 2023