Særligt om TMClass

TMClass er en database over "accepterede termer", der er udarbejdet af varemærkemyndighederne i EU-landene i samarbejde med EU's varemærkemyndighed OHIM/EUIPO. At der er tale om "accepterede termer" indebærer, at styrelsen umiddelbart vil acceptere disse termer som værende både klassificeret korrekt og tilstrækkeligt klare og præcise, hvis disse anvendes i en varemærkeansøgning.

TMClass indeholder over 60.000  søgbare termer for varer og tjenesteydelser, herunder termerne fra Nice-klassifikationen i det omfang disse er tilstrækkeligt klare og præcise. For at gøre det nemmere at navigere i databasen og dermed finde de termer, der er relevante for én, er termerne ikke alene opdelt i klasser i overensstemmelse med Nice-klassifikationen, men er også opdelt i grupper i de enkelte af disse klasser. Ved denne gruppering er det tilstræbt at samle varer eller tjenesteydelser, der har visse fælles træk, eksempelvis fordi de har at gøre med den samme "branche" eller på anden måde har en vis samhørighed.

Dog skal bemærkes, at grupperingen af varer og tjenesteydelser ikke skal ses som udtryk for, at varer eller tjenesteydelser, der er opført i samme gruppe, i forbindelse med en vurdering af risikoen for forveksling i en indsigelses- eller ophævelsessag, nødvendigvis vil blive anset for at være identiske eller ligeartede, ligesom det heller ikke nødvendigvis vil føre til, at varerne eller tjenesteydelserne vil blive anset for at være forskellige og uden ligheder, hvis disse ikke indgår i den samme gruppe. Dette er også i overensstemmelse med det princip, der gælder i forhold til Nice-klassifikationen, som dette kommer til udtryk i artikel 9(2) i Trademark Law Treaty og artikel 9(2) i Singapore-traktaten.

TMClass indeholder desuden en række funktioner. Udover at være søgbar, dvs. der kan laves en fritekstsøgning i databasen som sådan eller inden for udvalgte klasser, kan værktøjet også anvendes til at tjekke om en på forhånd formuleret varefortegnelse indeholder termer, der allerede er accepteret af varemærkemyndighederne i EU.

En tilsvarende funktion findes også i styrelsens e-ansøgning, der bygger på de samme data, dvs. omfatter de samme termer, som TMClass. Man kan derfor helt op til ansøgningens indlevering få tjekket om varefortegnelsen umiddelbart kan forventes accepteret af styrelsen.

Endelig skal bemærkes, at TMClass til en vis grad også kan anvendes som et oversættelsesværktøj, idet termerne i TMClass foreligger på alle sprog i EU. Man skal dog være opmærksom på, at der kan forekomme oversættelsesfejl, og at en dansk registrerings beskyttelsesomfang vil blive vurderet ud fra den formulering, der er i den danske registrerings varefortegnelse, og ikke ud fra hvad denne formulering eventuelt måtte blive fejlagtigt oversat til på andre sprog i TMClass.



Opdateret: 2. januar 2017