Varefortegnelser

En varefortegnelse skal bestå af en positiv opremsning af de varer og tjenesteydelser, som registreringen skal omfatte.

Varefortegnelsen udgør en ganske væsentlig del af en varemærkeansøgning og den senere registrering, idet den angiver rammerne for ansøgningens omfang og den beskyttelse, der opnås med registreringen. Således vil eksempelvis en lighedsvurdering mellem en ældre og en yngre varemærkeregistrering tage udgangspunkt i netop det beskyttelsesomfang, der kan udledes af varefortegnelsen - se hertil artiklen om Forvekslelighed. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen fra starten indeholder lige præcis de varer og/eller tjenesteydelser man som ansøger har behov for at få beskyttelse for.

Det er også af denne grund, at ansøgningens varefortegnelse som det helt klare udgangspunkt ikke kan tilføjes yderligere varer eller tjenesteydelser, når først ansøgningen er indgivet. Det er således kun tilføjelser til varefortegnelsen, der modtages samme dag som selve ansøgningen, som styrelsen kan acceptere.

Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgninger indleveret på andre sprog end dansk, nemlig engelsk, svensk og norsk, og kan derfor også i vid udstrækning behandle varefortegnelser på disse sprog, men varefortegnelsen skal senest ved offentliggørelsen foreligge på dansk, jf. Ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 3. Hvis der er tvivl om omfanget eller indholdet i en varefortegnelse på engelsk, svensk eller norsk vil styrelsen anmode om en oversættelse på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingsforløbet.

I forbindelse med ansøgningens behandling undersøger styrelsen desuden om varerne og tjenesteydelserne er klassificeret korrekt i overensstemmelse med Nice-klassifikationen  og om den iøvrigt er formuleret tilstrækkeligt klart og præcist.

Hvad der ligger i kravet om, at varefortegnelsen skal være klar og præcis fremgår af bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 30. november 2006 i sagen AN 2005 00047, hvori det anføres, at "Bl.a. af hensyn til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med den registrerede varemærkerets omfang skal Patent- og Varemærkestyrelsen som offentlig myndighed påse, at varefortegnelser, der er optaget i varemærkeregisteret, er klare og præcise, således at registreringens omfang er beskrevet på en forståelig måde".

På tilsvarende vis fremgår det af EU-domstolens afgørelse af 19. juni 2012 i sagen C-307/10, IP-Translator, at det er et krav, "at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver." I denne dom fastslog EU-domstolen også, at ikke alle de varer og tjenesteydelser, der fremgår af Nice-klassifikationens såkaldte "klassehoveder" kan betragtes som tilstrækkeligt klare og præcise.

Særligt sidstnævnte dom har ført til, at varemærkemyndighederne i EU, heriblandt styrelsen, er gået sammen om at identificere hvilke termer i Nice-klassifikationens "klassehoveder", der skal anses for at være for upræcise. Ligeledes har myndighederne mere generelt samarbejdet om at fastlægge fælles principper for, hvornår benævnelser for varer eller tjenesteydelser skal anses for at være tilstrækkeligt klare og præcise. Endeligt har myndigheder i fællesskab udarbejdet TMClass, der er en fælles database over termer for varer og tjenesteydelser, som alle varemærkemyndigheder i EU anser for at være tilstrækkeligt klare og præcise.

Du kan læse mere om de ovenfor omtalte emner i følgende artikler:

 Opdateret: 20. december 2019