Indarbejdelse

At et mærke er indarbejdet betyder, at mærket har opnået en mindre eller større grad af kendthed i omsætningskredsen. En sådan kendthed har betydning i forhold til den opfattelse omsætningskredsen har af mærket, hvilket har en afsmittende effekt på den måde mærket skal vurderes i forhold til særpræg, vildledning og forvekslelighed med andre mærker. Eksempelvis kan indarbejdelsen betyde, at et mærke, der oprindeligt savnede særpræg, anses for at have fået tilstrækkeligt særpræg til, at mærket kan opnå en vis beskyttelse.

Et mærke er som udgangspunkt indarbejdet, når det har været anvendt intensivt over en længere periode, og mærket derved har opnået en grad af kendthed inden for omsætningskredsen.

Vil man i forbindelse med en ansøgning eller krænkelsessag påberåbe sig, at et mærke er indarbejdet, skal dette dokumenteres. Til dette kan alt relevant materiale anvendes, herunder fakturaer, annonce- og reklamemateriale, brochurer, markedsundersøgelser m.v.. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at materialet skal vise,

 • at mærket har været anvendt som varemærke for indehaver (og at der ikke blot er tale om f.eks. brug af et virksomhedsnavn),
 • hvilke varer eller tjenesteydelser mærket har været anvendt for, og
 • hvornår mærket har været anvendt, dvs. materialet skal være dateret.

Der kan ikke opstilles faste grænser for, hvornår et mærke anses for at være indarbejdet. Styrelsen foretager altid en konkret vurdering af alle de forelagte oplysninger og dokumentationsmateriale, og der vil i den forbindelse bl.a. blive lagt vægt på følgende forhold:

 • Mærkets karakter
  • Er der eksempelvis tale om en artsangivelse eller blot en anden form for egenskabsangivelse?
 • Markedsføringens intensitet og længde
  • Er mærket kontinuerligt i en længere årrække blevet markedsført i husstandsomdelte reklamer, landsdækkende aviser eller branchespecifikke blade? Eller er der blot tale om mindre lokalaviser inden for et geografisk afgrænset område og kun i få perioder over en mindre årrække?
 • Varernes og omsætningskredsens karakter og sammensætning
  • Er der tale om en lille specialiseret omsætningskreds eller er varerne beregnet til den almindelige gennemsnitsforbruger?

Skal et mærke dokumenteres indarbejdet fordi mærket er deskriptivt, vil det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt, at en ansøger indsender en brancheerklæring fra den eller de relevante brancheforeninger. Dette skyldes, at hensynet bag forbudet mod registrering af deskriptive betegnelser er, at sådanne betegnelser frit skal kunne anvendes af andre erhvervsdrivende. Er det imidlertid vurderingen inden for en bestemt branche, at de erhvervsdrivende inden for denne branche ikke (længere) opfatter mærket som beskrivende, men snarere opfatter dette som et varemærke for ansøgeren, er det en indikator for, at det ikke længere er nødvendigt at friholde dette mærkes brug også for andre erhvervsdrivende inden for branchen. 

En brancheerklæring bør klart angive, at brancheforeningen anser varemærket for at være indarbejdet for ansøger for bestemte varer eller tjenesteydelser, ligesom det også bør være angivet hvornår brancheforeningen har fået kendskab til, at ansøgeren anvendte det pågældende mærke.  Opdateret: 21. juni 2022