Særligt om Nice-klassifikationen

Det er styrelsens opgave at sikre, at varer og tjenesteydelser er klassificeret korrekt, dvs. i overensstemmelse med Den Internationale Konvention om Klassificering af Varemærker (Nice-Arrangementet fra 1957) - også kaldet Nice-klassifikationen. Styrelsens forpligtelse til at påse, at varerne og tjenesteydelserne klassificeres korrekt, fremgår af VMBKG § 2, stk. 1, nr. 2, og af Trademark Law Treaty artikel 3(1)(a)(xv) samt Singapore traktatens artikel 3(1)(a)(xv). Er en vare eller tjenesteydelse ikke klassificeret korrekt, vil styrelsen fremkomme med et forslag til korrekt klassificering, og give en ansøger en frist til at rette op på fejlen. Rettes der ikke op på fejlen, vil styrelsen som minimum afslå at registrere mærket for den fejlklassificerede vare eller tjenesteydelse. Se hertil VMBKG § 10.

Nice-klassifikationen opdeler alle varer og tjenesteydelser i 45 forskellige klasser. Klassesystemet omfatter 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser.

Hver af de 45 klassers indhold er overordnet beskrevet i de såkaldte "klassehoveder", ligesom der til klassesystemet er udarbejdet en klassevist opdelt alfabetisk liste over varer og tjenesteydelser, også kaldet klasselisten. Tilsammen omfatter klassehovederne og klasselisten i Nice-klassifikationen ca. 10.000 benævnelser for varer og tjenesteydelser, og Nice-klassifikationen omfatter således kun en del af de varer og tjenesteydelser, der kan findes i TMClass.

Til hver af klasserne er udarbejdet nogle vejledende bemærkninger, der indeholder information om, hvilke varer eller tjenesteydelser den pågældende klasse særligt omfatter eller særligt ikke omfatter. Hver klasse i Niceklassifikationen er særligt beskrevet i underartikler til denne artikel, og du kan således finde mere information om hver enkelt klasse her:

Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Klassehovederne og klasselisten har ændret sig over årene, og du kan her se en oversigt over den gældende og de tidligere gældende udgaver og versioner:

 

Angivelserne af varer eller tjenesteydelser i klassehovederne er generelle indikationer af det område, hvorunder varerne eller tjenesteydelserne i princippet henhører. Der bør derfor slås op i den alfabetiske liste med henblik på at fastslå den præcise klassificering af hver enkelt vare eller tjenesteydelse. 

Bemærkninger om varer

Hvis en vare ikke kan klassificeres ved hjælp af klasselisten, de forklarende bemærkninger og den alfabetiske liste, anvendes kriterierne i følgende bemærkninger:

a. En færdigvare klassificeres i princippet i henhold til varens funktion eller formål. Hvis funktionen af eller formålet med en færdigvare ikke fremgår af nogen af klassehovederne, klassificeres færdigvaren analogt med andre sammenlignelige færdigvarer, som figurerer på den alfabetiske liste. Hvis ingen sådanne varer findes, anvendes andre subsidiære kriterier, såsom det materiale, varen er fremstillet af, eller varens funktionsmåde. 

b. En færdigvare, som er en sammensat genstand med flere funktioner (f.eks. ure med integreret radio), kan klassificeres i alle klasser, der svarer til enhver af dens funktioner eller ethvert af dens tilsigtede formål. Men hvis en vare har et primært formål, bør den klassificeres i overensstemmelse hermed. Hvis disse funktioner eller formål ikke fremgår af nogen af klassehovederne, anvendes andre kriterier, som anført under punkt (a) ovenfor. 

c. Råmaterialer, uforarbejdede eller halvforarbejdede, klassificeres som udgangspunkt efter hvilket materiale, de består af.

d. Varer, der er bestemt til at indgå i et andet produkt, klassificeres i princippet kun i samme klasse som det pågældende produkt i tilfælde, hvor samme type varer ikke normalt kan anvendes til andre formål. I alle andre tilfælde finder kriteriet anført i punkt (a) ovenfor anvendelse. 

e. Når en vare, uanset om det er en færdigvare eller ej, klassificeres i henhold til det materiale, den er fremstillet af, og den er fremstillet af flere forskellige materialer, klassificeres varen i princippet i henhold til det materiale, den hovedsageligt er fremstillet af. 

f. Etuier til varer klassificeres i princippet i samme klasse som den vare, de er tilpasset til at indeholde.

Bemærkninger om tjenesteydelser

Hvis en tjenesteydelse ikke kan klassificeres ved hjælp af klasselisten, de forklarende bemærkninger og den alfabetiske liste, anvendes kriterierne i følgende bemærkninger:

a. Tjenesteydelser klassificeres i princippet i henhold til de aktivitetsområder, der er anført i overskrifterne til tjenesteydelsesklasserne og de forklarende bemærkninger hertil eller, hvis aktivitetsområdet ikke er anført, analogt med andre sammenlignelige tjenesteydelser i den alfabetiske liste.

b. Udlejningsvirksomhed klassificeres i princippet i den samme klasse som den tjenesteydelse, der udbydes ved hjælp af den udlejede genstand (f.eks. udlejning af telefoner, omfattet af kl. 38). Leasingvirksomhed svarer til udlejningsvirksomhed og bør derfor klassificeres på samme måde. Finansiering af leje- eller leasingkøb er imidlertid klassificeret i kl. 36 som en finansiel tjenesteydelse. 

c. Tjenesteydelser vedrørende rådgivning, information og konsulentbistand klassificeres i princippet i den samme klasse som de tjenesteydelser, der svarer til den genstand, som rådgivningen, informationen eller konsulentbistanden vedrører, f.eks. rådgivning vedrørende transport (kl. 39), rådgivning vedrørende forretningsledelse (kl. 35), finansiel rådgivning (kl. 36) og rådgivning vedrørende skønhed (kl. 44). Elektronisk rådgivning, information eller konsulentbistand (f.eks. via telefon eller computer) berører ikke klassificeringen af disse tjenesteydelser. 

d. Den måde, hvorpå en tjenesteydelse udføres, har i princippet ingen indflydelse på klassificeringen af tjenesteydelsen. For eksempel klassificeres finansiel rådgivning i kl. 36 uanset om ydelsen ydes personligt, telefonisk, online eller i et virtuelt miljø. Denne bemærkning gælder dog ikke, hvis formålet eller resultatet af en ydelse ændres som følge af måden eller leveringsstedet tjenesteydelsen udføres. Dette er eksempelvis tilfældet, når visse tjenesteydelser udføres i et virtuelt miljø. For eksempel indebærer transporttjenesteydelser, der klassificeres i kl. 39, flytning af varer eller personer fra et fysisk sted til et andet. I et virtuelt miljø har denne tjenesteydelse imidlertid ikke samme formål eller resultat, og må præciseres for rettelig klassificering, f.eks. simulerede rejsetjenesteydelser tilvejebragt i virtuelle miljøer til underholdningsmæssige formål (kl. 41).

e. Tjenesteydelser inden for rammerne af franchisevirksomhed klassificeres i princippet i den samme klasse som de specifikke tjenesteydelser, der udbydes af franchisegiver (f.eks. forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med franchisevirksomhed (kl. 35), finansiering i forbindelse med franchisevirksomhed (kl. 36) eller juridisk bistand i forbindelse med franchisevirksomhed (kl. 45).

 Læs også

»  Nice Arrangementet

Opdateret: 3. januar 2024