Klasse 37

KLASSE 37

I Niceklassifikationens klasse 37 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Byggevirksomhed; installations- og reparationsvirksomhed; minedrift, olie- og gasboring."

Bemærk, at termerne "reparation" og "installationsvirksomhed" anses for at være for upræcise til, at disse kan accepteres i en ansøgning - læs nærmere herom nedenfor. 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 37 omfatter hovedsageligt tjenester inden for byggevirksomhed, såvel som tjenesteydelser der involverer restaurering af genstande til deres oprindelige stand, eller bevarelse uden ændring af genstandenes fysiske eller kemiske egenskaber.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • opførelse og nedrivning af bygninger, veje, broer, dæmninger eller rørledninger, såvel som tjenesteydelser inden for byggeri, eksempelvis indendørs og udendørs malerarbejde, gipsarbejde, blikkenslagervirksomhed, installation af varmeapparater og tagdækning,
 • skibsbyggeri;
 • udlejning af værktøj, maskiner og udstyr til byggeri, eksempelvis udlejning af bulldozere og af kraner;
 • forskellige former for reparation, eksempelvis af elektricitet, computer hardware, møbler, instrumenter og værktøj;
 • forskellige former for restaurering, eksempelvis restaurering af bygninger, møbler og kunsthåndværker;
 • vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige stand uden forandring af dens egenskaber, for eksempel vedligeholdelse af møbler, køretøjer, svømmebassiner og computer hardware;
 • rengøring af forskellige genstande, eksempelvis vinduer, køretøjer og tøj, samt tøjvask og presning.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • fysisk opbevaring af genstande (kl. 39);
 • omdannelse af en genstand eller et stof der involverer en proces eller ændring i dets essentielle egenskaber, eksempelvis klipning, farvning, brandsikring af klædestof (kl. 40), støbning, plettering, og behandling af metal (kl. 40), skræddersyning efter mål, dameskrædderi, og brodering (kl. 40), konservering af mad og drikke (kl. 40);
 • installation, vedligeholdelse og opdatering af computer software (kl. 42), udvikling og webhosting af hjemmesider (kl. 42);
 • udarbejdelse af byggeplaner og arkitektvirksomhed (kl. 42).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Upræcise klassehoved termer
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU identificeret 11 termer i "klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise, og som ikke kan accepteres til registrering uden yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Termerne "reparation" og "installationsvirksomhed" udgør to af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af den 20. november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.

Det betyder, hvis der alene angives "reparation" eller "installationsvirksomhed" i klasse 37 uden det præciseres, hvilken form for reparation eller installation der udføres, eller hvad der repareres eller installeres, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at tjenesteydelserne præciseres yderligere.

Vedligeholdelse og rengøring
Tjenesteydelser, som vedrører vedligeholdelse for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber, klassificeres i klasse 37. Er der derimod tale om tjenesteydelser vedrørende omdannelse af en genstand og/eller en proces, som medfører en ændring i genstandens væsentlige egenskaber, er der tale om en tjenesteydelse, der klassificeres i klasse 40.

Tjenesteydelser vedrørende rengøring, desinficering og skadedyrsbekæmpelse klassificeres også i klasse 37, fordi der er tale om en form for vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber, jf. formuleringen ovenfor fra de vejledende bemærkninger.

Reparation og installation af software
Reparations- og installationsydelser klassificeres som hovedregel i klasse 37. Der er dog et par undtagelser hertil. Det drejer sig om reparation og installation af software, der klassificeres i klasse 42, fordi disse tjenesteydelser typisk udføres af personer inden for faggrupperne computerprogrammører. Se hertil TMclass om reparation i klasse 42 og TMclass om installation i klasse 42.

Servicering
"Servicering" kan dække over flere tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene og skal præciseres.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Servicering i form af reparation af køretøjer (37)
 • Servicering i form af vedligeholdelse af computer software (42)

Se hertil TMclass om servicering.Opdateret: 2. januar 2023