Klasse 40

KLASSE 40

I Niceklassifikationens klasse 40 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Behandling af materialer; genbrug af affald; luftrensning og behandling af vand; trykkerivirksomhed; konservering af mad og drikke."

Bemærk, at termen "behandling af materialer" anses for at være for upræcis til, at denne kan accepteres i en ansøgning - læs nærmere herom nedenfor. 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 40 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser i form af mekanisk eller kemisk behandling eller omdannelse eller produktion af genstande eller af uorganiske eller organiske substanser, herunder specialfremstilling på bestilling.

Til brug for klassificering anses produktionen eller fremstillingen af varer kun for at være en tjenesteydelse i de tilfælde, hvor den udføres for en andens regning på deres ordre eller specifikation.

Hvis produktionen eller fremstillingen ikke bliver udført for at opfylde en ordre på varer, der opfylder kundens specifikke behov, krav eller specifikationer, så anses det generelt som tilknyttet udbyderens primære kommercielle aktivitet eller de varer, der udbydes.

Hvis stoffet eller genstanden bliver markedsført og solgt til tredjemand, af den, der har behandlet, omdannet eller fremstillet det/den, så vil det normalt ikke betragtes som en tjenesteydelse.

Denne klasse omfatter særligt:

 • omdannelse af en genstand eller et stof og enhver proces, som medfører en ændring i dens væsentlige egenskaber, eksempelvis farvning af en beklædningsgenstand; 
 • sådanne omdannelsesydelser klassificeres også i klasse 40, hvis de er ydet inden for rammerne af reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, eksempelvis forkromning af kofangere til motorkøretøjer;
 • behandling af materiale, som vil finde sted under fremstillingen af et hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst genstand - bortset fra bygninger - eksempelvis tjenesteydelser, som medfører en tilskæring, formning, polering eller slibning, eller som medfører belægning med metal;
 • sammenføjning af materialer, eksempelvis lodning eller svejsning;
 • forarbejdning og behandling af fødevarer, eksempelvis presning af frugt, maling af mel, konservering af mad og drikke, rygning og frysning af fødevarer;
 • specialfremstilling af varer på andres bestilling og specifikation (vær opmærksom på, at visse kontorer kræver, at det er specificeret, hvilke varer der produceres), eksempelvis specialfremstilling af biler;
 • tandteknikervirksomhed;
 • quiltning, brodering, skræddersyning efter mål, farvning af tekstiler, appretering af tekstiler.

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • tjenesteydelser, der ikke medfører en ændring i de væsentligste egenskaber ved genstanden eller stoffet, eksempelvis vedligeholdelse af møbler eller reparationsvirksomhed (kl. 37);
 • tjenesteydelser inden for bygningskonstruktion, eksempelvis maling og gipsarbejde (kl. 37);
 • rengøringsvirksomhed, eksempelvis vaskerier, vinduespudsning, rengøring af indvendige og udvendige overflader i bygninger (kl. 37);
 • rustbeskyttelsesbehandling, eksempelvis rustbeskyttelsesbehandling af befordringsmidler (kl. 37);
 • visse tilpassede ydelser, eksempelvis specialmaling af biler(kl. 37);
 • dekoration af fødevarer, mad skulpturering (kl. 43).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Upræcis klassehoved term
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU iden-tificeret 11 termer i "klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise og som ikke kan accepteres til registrering uden yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Klassehovedet "behandling af materialer" udgør en af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af den 20. november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.

Hvis der således i en varefortegnelse alene angives "behandling af materialer" i klasse 40 uden det præciseres, hvilke materialer der behandles eller hvilken form for behandling der udføres, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at tjenesteydelsen præciseres yderligere.

Behandling af materialer
Termen "behandling af materialer" omfatter behandling af materialer, som vil finde sted under fremstillingen af et hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst genstand.

Det skal dog bemærkes, at det skal være en ydelse, der udøves for andre. Det kan f.eks. være brygning af øl for andre eller genbrug og behandling af affald for andre. Et bryggeri, der producerer sit eget øl og sælger dette, vil således ikke anses for at udbyde tjenesteydelsen "brygning af øl" i klasse 40. Derimod vil den producerede "øl" være omfattet af klasse 32, og det vil derfor være naturligt for bryggeriet at registrere sine varemærker for denne vare.

Særligt skal i forhold til tjenesteydelsen "behandling af mad og drikkevarer" i klasse 40 bemærkes, at disse adskiller sig fra "tilvejebringelse af mad og drikke", som klassificeres i klasse 43. "Behandling af mad og drikkevarer" i klasse 40 vedrører f.eks. konservering af mad og drikkevarer, hvorimod "tilvejebringelse af mad og drikke" i klasse 43, er en tjenesteydelse som f.eks. en restaurant, café eller bar yder, altså hvor maden og drikkevarerne tilberedes med henblik på servering umiddelbart efter.

Specialfremstilling
Hvis man udbyder specialfremstilling af varer på andres bestilling og specifikation, klassificeres denne tjenesteydelse i klasse 40. Det er altså fremstilling af varer, der opfylder kundens specifikke behov, krav eller specifikationer. Sådanne tjenesteydelser kan f.eks. være specialfremstilling af tandproteser eller specialfremstilling af varer efter mål. Se hertil TMclass om specialfremstilling i klasse 40.

Produktion af energi
Hvis man tilbyder at producere eller generere energi for andre, klassificeres denne tjenesteydelse i klasse 40. Hvis man derimod selv producerer varen "elektrisk energi" eller "elektricitet" med henblik på salg heraf, er der tale om en vare, der klassificeres i klasse 4.
Det skal hertil også bemærkes, hvis man distribuerer elektricitet eller energi for andre, er der tale om en tjenesteydelse, der klassificeres i klasse 39, idet distributionen betragtes som "transport" af energien.Opdateret: 2. januar 2023