Klasse 35

KLASSE 35

I Niceklassifikationens klasse 35 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved".

"Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse, forretningsorganisation og forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 35 omfatter hovedsageligt tjenester, der involverer virksomhedsledelse, forretningsmæssig drift, organisering og administration af kommercielle eller industrielle virksomheder så vel som annonce- og reklamevirksomhed, marketing og salgsfremmende tjenester. I klassifikationssammenhæng anses "salg af varer" ikke for at være en tjenesteydelse, idet det alene er en handling. 

Denne klasse omfatter særligt:

 • samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. Disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros salgssteder, gennem salgsautomater, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller tv-shop programmer;
 • annonce- og reklamevirksomhed, marketing og salgsfremstød, for eksempel distribution af vareprøver, udvikling af reklamekoncepter, skrivning og publicering af reklametekster;
 • dekoration af butiksvinduer;
 • PR virksomhed;
 • produktion af teleshoppingprogrammer;
 • organisering af varemesser og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål;
 • optimering af søgemaskiner til markedsførings formål;
 • kommerciel assistance, for eksempel personalerekruttering, forhandling af handelskontrakter for tredjepart, analyse af omkostninger, import-eksport-agenturer;
 • administration, der vedrører forretningstransaktioner og finansielle poster, for eksempel bogføring, udarbejdelse af kontoudtog, forretnings- og finansrevision, forretningsvurderinger, forberedelse og indlevering af selvangivelser;
 • kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser;
 • tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller statistiske data;
 • varetagelse af kontoropgaver, for eksempel tjenester i form af planlægning og påmindelse af aftaler, søgning for andre efter data i computerfiler , administration af datastyrede arkiver, telefonomstilling for andre.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • finansiel virksomhed, for eksempel finansielle analyser, finansiel styring, finansiel sponsorering (kl. 36);
 • forvaltning af fast ejendom (kl. 36);
 • børsmæglervirksomhed (kl. 36);
 • transportlogistik (kl. 39);
 • energisyn (kl. 42);
 • grafisk design af salgsfremmende materialer (kl. 42);
 • juridisk bistand i forbindelse med forhandling af kontrakter for tredjepart (kl. 42);
 • licensering af immaterielle rettigheder, juridisk administration af licenser, administration af ophavsrettigheder (kl. 45);
 • registrering af domænenavne (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Salg og handel

"Salg" og "handel" er begreber, som man i klassifikationssammenhæng ikke kan betragte som tjenesteydelser, idet det alene er en handling, hvor der ikke ydes en tjeneste for andre.

Begreberne "salg" og "handel" skal derfor præciseres, så det gøres klart, hvori ydelsen består - f.eks. om der er tale om detailhandel, jf. nedenfor.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Detailhandel med antikviteter (35)
 • Engroshandel med antikviteter (35)
 • Detailsalg af værktøj (35)
 • Engrossalg af værktøj (35)

Der findes andre specifikke måder at afsætte varer på end detail- og engroshandel/detail- og engrossalg.

Der kan f.eks. være tale om de tjenester, som et auktionshus yder, nemlig den ydelse at formidle kontakt mellem køber og sælger. Eller der kan være tale om den ydelse, som et galleri yder, når de fremviser egne og andres kunstneriske værker. Der kan f.eks. også være tale om en virksomhed, hvor udbyderen fungerer som mægler/mellemmand.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Auktionsvirksomhed, herunder med antikviteter (35)
 • Auktionsvirksomhed, herunder online auktionshus med formidling af kontakt mellem køber og sælger (35)
 • Postordrevirksomhed i form af detailhandel med beklædning (35)
 • Gallerivirksomhed med kommercielt sigte (35)

Detail- og engroshandel/detail- og engrossalg

Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke acceptere angivelsen af "detailhandel, engrossalg etc.", når disse står alene. Det skal præciseres, hvilke varer eller typer af varer, tjenesteydelsen vedrører. Denne præcisering kan i et vist omfang bestå af helt brede overbegreber. Vi kan dog eksempelvis ikke acceptere "detailhandel med varer", idet der herved reelt er tale om en omgåelse af EU-domstolens afgørelse vedrørende termen "detailhandel", jf. C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte. Ligeledes vil ydelsen "detailhandel med dagligvarer" ikke kunne accepteres, da omfanget af "dagligvarer" er for upræcist.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Detailhandel med fødevarer (35)
 • Detailhandel med sko (35)
 • Engrossalg med elektroniske apparater (35)
 • Samling (ikke transport) af et udvalg af hvidevarer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer (35)

"Detailhandel/detailsalg med tjenesteydelser" skal præciseres til den tjenesteydelse, der reelt bliver udbudt.

Eksempel på en accepteret formulering:

 • Salgsfremmende foranstaltninger i form af en samling af et udvalg af telekommunikationsudbyderes ydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse (35)

Angivelsen i eksemplet beskriver, at den tjenesteydelse, der bliver udbudt, ikke er salg af en tjenesteydelse, men derimod en promovering, hvor den detailhandlende fungerer som en mægler/mellemmand.

Det skal dog bemærkes, at "ejendomsmæglervirksomhed" klassificeres i klasse 36, da der er tale om en ydelse hvor ejendomsmægleren rådgiver om finansielle forhold i forbindelse med køb og salg af fast ejendom - der er ikke tale om eksempelvis detailhandel med huse.

Vedrørende "Detailhandel/detailsalg i forbindelse med ...". Når formuleringen i forbindelse med anvendes som præcisering af hvilke varer der detailhandles med, medfører det oftest, at hele ydelsen fremstår upræcis. Det skyldes, at det oftest er svært at afgrænse omfanget af detailhandel der står i forbindelse til en vare. Er det alene den nævnte vare der detailhandles med, eller er det også andre varer der står i forbindelse til den nævnte vare? Eksempelvis detailhandel i forbindelse med sko, omfatter denne ydelse både detailhandel med varen sko og med varen snørebånd? Da beskyttelsesomfanget er upræcist, vil en sådan formulering kræve yderligere præcisering. Den almindeligt anvendte formulering detailhandel/detailsalg med... fremstår ikke upræcis og kan derfor med fordel anvendes.

Annonce- og reklamevirksomhed

Tjenesteydelsen "annonce- og reklamevirksomhed" består i, at man udøver annoncere- og reklamevirksomhed for andre. Det kan f.eks. være, at man distribuerer annonce- og reklamemateriale for andre, udarbejder annoncer og reklamer for andre eller rådgiver andre om annoncerer og reklamer.

Man har derfor ikke brug for at registrere et varemærke for tjenesteydelsen "annonce- og reklamevirksomhed", hvis man alene laver egenreklame i aviser og magasiner, på tv el. lign.

Tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi

Der skal skelnes mellem de tjenesteydelser, der klassificeres i klasse 35, 36 og 45, når der er tale om tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi.

I klasse 35 klassificeres de tjenesteydelse, der vedrører regnskabsførelse og -revision samt bogholderi - er der således f.eks. tale om skattekonsultation eller -planlægning inden for regnskabsrevision, som er tjenesteydelser en revisor yder, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 35.

Er tjenesteydelsen derimod af finansiel karakter, så der f.eks. ydes finansiel skatterådgivning, men rådgivningen ikke har karakter af regnskabsførelse, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 36. Se hertil TMclass om skat i klasse 35 og 36.

Det skal også bemærkes, hvis tjenesteydelsen er af juridisk karakter, så der f.eks. ydes juridisk rådgivning inden for skatteret, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 45, fordi der så er tale om en juridisk tjenesteydelse.

Tjenesteydelser, som går ud på at udarbejde økonomiske analyser eller prognoser, klassificeres i klasse 35, fordi der er tale om forretningsanalyse og -undersøgelser. De finansielle økonomiske analyser og vurderinger klassificeres derimod i klasse 36. Se hertil TMclass om økonomi.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Udfærdigelse og rådgivning vedrørende selvangivelser [regnskabsførelse] (35)
 • Finansiel rådgivning vedrørende selvangivelse [ikke regnskabsførelse] (36)
 • Finansiel skatterådgivning [ikke regnskabsførelse] (36)
 • Juridisk skatterådgivning (45)

Nyheder - nyhedsudklipstjenester, nyhedsformidling og nyhedsbureauer

De tjenesteydelser, der ydes for at bringe nyheder ud, er mangeartede og klassificeres derfor ikke alle i samme klasse.

Det er alene den tjenesteydelse inden for nyheder, som indebærer, at man overvåger medier for andre, der klassificeres i klasse 35, altså nyheds- og presseudklipsbureauer og -tjenester.

Er der derimod tale om formidling af nyheder eller produktion af nyhedsprogrammer og -udsendelser, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 41, fordi disse har et underholdningsmæssigt sigte.

Er der tale om nyheds- eller pressebureauvirksomhed, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 38, fordi der sendes budskaber fra én person til en anden. Se hertil TMclass om nyheder i klasse 35, 38 og 41.

Loyalitets- og incitamentsprogrammer
Tjenesteydelser, der vedrører loyalitets- og incitaments- og bonusprogrammer, klassificeres i klasse 35, fordi disse tjenesteydelser er relateret til virksomhed vedrørende reklame, markedsføring og salgsfremstød. Patent- og Varemærkestyrelsen vil derfor acceptere formuleringer som f.eks. "organisering af forretningsmæssige loyalitets- og incitamentsprogrammer" i klasse 35.

Arbejdsformidling
Tjenesteydelser bestående i arbejdsformidling og -anvisning klassificeres i klasse 35, fordi disse tjenesteydelser er relateret til forretningsledelse- og administration.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at arbejdsformidling og -anvisning ikke skal forveksles med jobtræning eller karriere- og jobvejledning, som begge klassificeres i klasse 41, fordi disse tjenesteydelser har et uddannelses- og undervisningsmæssigt sigte. Se hertil TMclass om job-tjenesteydelser i klasse 35 og 41.

Franchising
"Franchising" er et begreb, som man i klassifikationssammenhæng ikke entydigt kan betragte som en tjenesteydelse, idet franchising er en metode og betegnelse for et koncept, som ikke beskriver tjenesteydelser, der ydes for andre.

Franchising skal derfor præciseres, så det gøres klart, hvori ydelsen består.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med franchising (35)
 • Finansiel rådgivning i forbindelse med franchising (36)
 • Undervisning i forbindelse med franchising (41)
 • Teknologisk rådgivning i forbindelse med franchising (42)
 • Juridisk bistand i forbindelse med franchising (45)

Foreningsvirksomhed
"Foreningsvirksomhed" og "tjenesteydelser ydet af en forening" kan dække over flere tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene og skal præciseres.

Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Forretningsmæssig bistand ydet af en forening, der udfører medlemsmæssig service til deres egne medlemmer (35)
 • Juridisk bistand ydet af en forening til dens egne medlemmer (45)


Opdateret: 2. januar 2023