Klasse 45

KLASSE 45

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 45 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til fysisk beskyttelse af materiel ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov."

Vejledende bemærkninger:

Denne klasse omfatter særligt:

 • ydelser tilvejebragt af jurister, juridiske assistenter og advokater til enkeltpersoner, grupper af personer, organisationer og virksomheder;
 • efterforskning og overvågning relateret til fysisk sikkerhed for personer og sikkerhed af materiel ejendom;
 • ydelser tilvejebragt til enkeltpersoner vedrørende sociale begivenheder, såsom ledsagelse af personer, ægteskabsbureauer, begravelsesvirksomhed.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • professionel bistand i form af direkte hjælp til virksomheders dispositioner eller funktioner (kl. 35);
 • ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed (kl. 36);
 • ledsagelse af rejsende (kl. 39);
 • sikkerhedstransport (kl. 39);
 • ydelser bestående af al uddannelse af personer (kl. 41);
 • optræden ved sangere og dansere (kl. 41);
 • computerprogrammering til beskyttelse af software (kl. 42);
 • rådgivning vedrørende computer- og internetsikkerhed og datakryptering (kl. 42);
 • ydelser tilvejebragt af andre for at give medicinsk, hygiejnisk eller skønhedsmæssig behandling til mennesker eller dyr (kl. 44);
 • visse udlejningsydelser (konferér med den alfabetiske liste over tjenesteydelser og med punkt (b) under generelle bemærkninger vedrørende klassifikationen af tjenesteydelser.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Upræcis klassehoved term
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU iden-tificeret 11 termer i "klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise og som ikke kan accepteres til registrering uden yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Klassehovedet "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" udgør en af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af den 20. november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.

Hvis der således i en varefortegnelse alene angives "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45 uden det præciseres, hvilke specifikke ydelser der er tale om, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at tjenesteydelsen præciseres yderligere.

Juridiske tjenesteydelser og forholdet til andre tjenesteydelser, som kunne være juridiske

Der findes mange tjenesteydelser, der kan have et juridisk aspekt, fx HR-virksomhed i klasse 35, finansiel rådgivning i klasse 36 osv. Dette betyder ikke, at alle der yder sådanne tjenesteydelser har behov for at registere "juridisk bistand" i klasse 45. Tjenesteydelsen er nødvendig, når hovedformålet med tjenesteydelsen er at rådgive om et juridisk problem.

Hvad er sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45?

De sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45 omfatter den konkrete fysiske beskyttelse af personer og ejendomme, såsom personlige sikkerhedsvagter, alarmtjenester og sikkerhedskontrol i lufthavne.

Derimod er alle tjenesteydelser som relaterer sig til software og computersikkerhed klassificeret i klasse 42.Opdateret: 11. marts 2022