VMBKG § 10

§ 10.

Stk. 1. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i § 8 nævnte absolutte hindringer for mærkets registrering, eller er der andre grunde til, at mærket ikke kan registreres, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser ikke er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen eller er upræcist angivet, underrettes ansøgeren herom og gives en frist til at udtale sig. Har styrelsen udarbejdet en søgningsrapport, jf. § 9, underrettes ansøgeren tillige om denne.

Stk. 2. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 1 og 2, fastsatte frister, afslås ansøgningen helt eller delvist.

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen kun fundet de i § 9 nævnte relative hindringer, sender styrelsen den udarbejdede søgningsrapport til ansøgeren, med en frist for denne til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 5. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 4, fastsatte frister, registreres ansøgningen.