Kapitel 1 - Ansøgningen (§1-§10)

Kapitel 1

Ansøgningen

§ 1.

Ansøgning om registrering af varemærker indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ansøgningens indhold

§ 2.

Stk. 1. Ansøgningen skal angive:

1) ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,

2) den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for. Disse varer og/eller tjenesteydelser skal inddeles i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 (Nice-Klassifikationen) vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker med senere ændringer. Den danske udgave af Nice-Klassifikationen findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

3) nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens § 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket.

Stk. 3. Som bilag skal medfølge:

1) fuldmagt, jf. § 40.

2) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer.

Prioritet

§ 3.

Stk. 1. Begæring om konventionsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens § 18 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes. Begæring om prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer prioritetsbevis. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

§ 4.

Stk. 1. Begæring om udstillingsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens § 19 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, på hvilken udstilling varerne og eller tjenesteydelserne har været vist med det ansøgte varemærke, og tidspunktet for udstillingen. Påberåbelse af prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres inden en nærmere fastlagt frist ved indsendelse af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

Ansøgningens sprog

§ 5.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgningen, hvis ansøgningen foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Stk. 2. Er ansøgningen indgivet på et andet sprog end angivet i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse inden en af styrelsen fastsat frist. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, skal angivelsen af varer og/eller tjenesteydelser indsendes på dansk inden en frist, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 4. Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse, jf. stk. 1-3, inden udløbet af de fastsatte frister, afslås ansøgningen.

Ansøgningens behandling

§ 6.

Når ansøgeren af en varemærkeregistrering har betalt de fastsatte gebyrer i overensstemmelse med varemærkelovens § 12, stk. 2, 2. pkt., begynder Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af ansøgningen.

§ 7.

Stk. 1. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den indeholder en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en angivelse af de varer og/eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for.

Stk. 2. Kan en ansøgning ved dens indgivelse ikke tildeles en ansøgningsdato efter stk. 1, meddeles ansøgeren en frist på 2 måneder til at indlevere de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket. Ansøgningen tildeles en ansøgningsdato på det tidspunkt, Patent- og Varemærkestyrelsen modtager de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket.

Stk. 3. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke de manglende oplysninger og/eller en gengivelse af varemærket efter stk. 1, inden udløbet af fristen i stk. 2, afvises ansøgningen.

Absolutte og relative hindringer

§ 8.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer, jf. varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3.

Stk. 2. Hvis en registreringshindring i henhold til stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kun afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser.

§ 9.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter relative registreringshindringer, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15, stk. 1 og 2. Styrelsen vurderer det samlede søgeresultat og meddeler ansøger resultatet af vurderingen i en søgningsrapport.

Stk. 2. En ansøgning kan ikke afslås med henvisning til de i stk. 1, nævnte hindringer.

§ 10.

Stk. 1. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i § 8 nævnte absolutte hindringer for mærkets registrering, eller er der andre grunde til, at mærket ikke kan registreres, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser ikke er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen eller er upræcist angivet, underrettes ansøgeren herom og gives en frist til at udtale sig. Har styrelsen udarbejdet en søgningsrapport, jf. § 9, underrettes ansøgeren tillige om denne.

Stk. 2. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 1 og 2, fastsatte frister, afslås ansøgningen helt eller delvist.

Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen kun fundet de i § 9 nævnte relative hindringer, sender styrelsen den udarbejdede søgningsrapport til ansøgeren, med en frist for denne til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 5. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 4, fastsatte frister, registreres ansøgningen.