Kapitel 4 - Ændringer af ansøgninger og registreringer (§15-§21)

Kapitel 4

Ændringer af ansøgninger og registreringer

Deling af ansøgninger og registreringer

§ 15.

Stk. 1. Omfatter en ansøgning flere varer eller tjenesteydelser, kan ansøgningen efter anmodning fra mærkeindehaveren deles i flere ansøgninger.

Stk. 2. En anmodning om deling af en ansøgning skal angive:

1) de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning skal omfatte efter deling, og

2) de varer eller tjenesteydelser, som den udskilte ansøgning eller hver af de udskilte ansøgninger skal omfatte.

Stk. 3. En udskilt ansøgning kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning på tidspunktet for anmodningen om deling af denne. Den oprindelige ansøgning og den udskilte ansøgning kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer.

Stk. 5. En ansøgning kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl med hensyn til omfanget af den oprindelige ansøgning og af den udskilte ansøgning.

Stk. 6. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer. Den udskilte ansøgning tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning.

Stk. 7. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning.

§ 16.

Stk. 1. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer.

Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i § 15, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer. Den udskilte registrering tildeles samme ansøgningsdato, prioritetsdato, registreringsdato og dato for registreringsprocedurens afslutning som den oprindelige registrering.

Mærkeændring

§ 17.

Stk. 1. Såfremt en anmodning om mærkeændring i henhold til varemærkelovens § 24 angår et mærke, der ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal der medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede mærke.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den anmodede ændring af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens § 24, meddeles indehaveren dette og gives en frist til at udtale sig. Indehaveren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af denne frist.

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 2, fastsatte frister, afslås anmodningen om mærkeændring.

Stk. 4. Afslag efter stk. 3, kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 5. Hvis anmodning om ændring af et mærke vedrører et ansøgt varemærke, kan styrelsen beslutte, at et afslag på ændring af mærket og et eventuelt helt eller delvist afslag på registrering skal gives under ét.

Anmodninger om noteringer i registret

§ 18.

Ved en fornyelsesansøgning i henhold til varemærkelovens § 27 kan der gives meddelelse om stedfundne ændringer i ejer- eller fuldmagtsforhold. Meddelelse herom skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Ændringerne i registret behandles uafhængigt af fornyelsesansøgningen.

§ 19.

Stk. 1. En anmodning om notering i varemærkeregistret af overdragelsen af retten til et registreret mærke, om notering af licens til, pantsætning af eller udlæg eller arrest i et sådant mærke skal ledsages af behørig dokumentation for den stiftede rettighed.

Stk. 2. En anmodning om notering af en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig, eller om notering af andre ændringer i tidligere registrerede forhold skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 1, skal være ledsaget af fuldmagt for anmoderen, såfremt denne ikke fremstår som berettiget til at indgive en sådan anmodning.

Dokumentation for ændringer og noteringer

§ 20.

Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre i denne bekendtgørelse omhandlede dokumenter skal, hvis de er affattet på et andet sprog end dansk, på forlangende forsynes med en oversættelse.

Offentliggørelse af ændringer og noteringer

§ 21.

Stk. 1. I Dansk Varemærketidende, der udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, offentliggøres:

1) registreringer, jf. varemærkelovens § 12, stk. 3, og § 22,

2) udskilte registreringer, jf. varemærkelovens § 48, stk. 2,

3) ændringer i registreringen af et varemærke, jf. varemærkelovens § 24, stk. 2,

4) hel eller delvis ophævelse af registreringer efter varemærkelovens § 23, stk. 4, og § 30, stk. 5 og

5) rettelser af fejl i tidligere offentliggørelser.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for varemærkeretten.