VMBKG § 20

§ 20.

Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre i denne bekendtgørelse omhandlede dokumenter skal, hvis de er affattet på et andet sprog end dansk, på forlangende forsynes med en oversættelse.