Kapitel 10 - Behandling af designering af Danmark (§29-§34)

Kapitel 10

Behandling af designering af Danmark

§ 29.

Stk. 1. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international varemærkeregistrering, undersøger styrelsen, om der er noget til hinder for registreringens gyldighed i Danmark.

Stk. 2. Er der ikke fundet hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark, meddeles ansøgeren, at den internationale registrering har gyldighed for Danmark.

§ 30.

Stk. 1. Har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet de i § 8 nævnte absolutte hindringer eller er der andre grunde til, at den internationale registrering ikke kan få gyldighed i Danmark i sin helhed, herunder at de for ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser er for upræcist angivet, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren til at udtale sig overfor styrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig meddelelse om det foreløbige afslag til ansøgeren. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 2. Har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 1, fastsatte frister, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvist. Når afgørelsen om afslag er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

§ 31.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter de i § 9 nævnte relative hindringer og meddeler ansøger det samlede søgeresultat med en frist for denne til at udtale sig eller anmode styrelsen om at vurdere søgeresultatet. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

Stk. 2. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse, en anmodning om fristforlængelse eller en anmodning om vurdering af søgeresultatet inden udløbet af de i stk. 1, fastsatte frister, meddeles ansøgeren, at den internationale registrering har gyldighed for Danmark.

§ 32.

Internationale registreringer, der får gyldighed for Danmark, offentliggøres i Dansk Varemærketidende, som udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen skal indeholde en angivelse af mærket, indehavers navn og hjemsted, den eller de klasser registreringen omfatter, datoen for den internationale registrering, samt det nummer af Den Internationale Gazette hvori registreringen er bekendtgjort.

Indsigelser og ophævelser

§ 33.

Stk. 1. Efter offentliggørelsen af den internationale registrering i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark, jf. varemærkelovens § 23. § 13 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at registreringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis.

Stk. 4. Når afgørelsen er blevet endelig, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau. Eventuelle ændringer i registreringens omfang offentliggøres i Dansk Varemærketidende.

§ 34.

Stk. 1. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære registreringen ophævet, jf. varemærkelovens § 30. § 14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ophæves registreringens gyldighed helt eller delvist, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau, når afgørelsen er blevet endelig. Ophævelsen eller den delvise ophævelse offentliggøres herefter i Dansk Varemærketidende.