VMBKG § 33

§ 33.

Stk. 1. Efter offentliggørelsen af den internationale registrering i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark, jf. varemærkelovens § 23. § 13 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at registreringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis.

Stk. 4. Når afgørelsen er blevet endelig, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau. Eventuelle ændringer i registreringens omfang offentliggøres i Dansk Varemærketidende.