VMBKG § 2

§ 2.

Stk. 1. Ansøgningen skal angive:

1) ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,

2) den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for. Disse varer og/eller tjenesteydelser skal inddeles i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 (Nice-Klassifikationen) vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker med senere ændringer. Den danske udgave af Nice-Klassifikationen findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

3) nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens § 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket.

Stk. 3. Som bilag skal medfølge:

1) fuldmagt, jf. § 40.

2) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer.