VMBKG § 2, stk. 1

Stk. 1. Ansøgningen skal angive:

1) ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,

2) den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for. Disse varer og/eller tjenesteydelser skal inddeles i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 (Nice-Klassifikationen) vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker med senere ændringer. Den danske udgave af Nice-Klassifikationen findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

3) nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens § 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.