Mærker som vedrører mejeriprodukter

Navngivningen af mejeriprodukter er indgående reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter som er supplereret af Bekendtgørelse nr. 1360 af 24/11/2016 om mælkeprodukter m.v.

Et af formålene med Rådets Forordning (EU) Nr. 1308/2013 af den 17. december 2013 er, at beskytte benævnelserne for mælk og mejeriprodukter, i forbindelse med afsætning, for derigennem at beskytte forbrugerne og skabe loyale konkurrencevilkår mellem mejeriprodukter og konkurrerende produkter med hensyn til benævnelse, mærkning og reklame. Dette fremgår bl.a. af betragtning nr. 70 i præamblen til forordningen, hvori er anført følgende:

"[...] endvidere bør handelsnormerne tage hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes som følge af forventninger og opfattelser"..

Dette beskyttelseshensyn fremgår også af forordningens artikel 78, stk. 1 og 2, idet det i denne bestemmelse fastslås, at varer kun må afsættes under betegnelserne "mælk og mejeriprodukter til konsum" hvis der er tale om fødevarer omfattet af forordningens bilag VII.

Af forordningens bilag VII pkt. III nr. 2 litra a fremgår det at følgende er udelukkende forbeholdt mejeriprodukter (listen er ikke udtømmende):

i) Valle
ii) Fløde
iii) Smør
iv) Kærnemælk
v) Butteroil
vi) Kaseiner
vii) vandfrit mælkefedt
viii) ost
ix) yoghurt
x) kefir
xi) kumis
xii) viili/fil
xiii) Smetana
xiv) Fil
xv) Rjaženka
xvi) rūgušpiens

Det fremgår endvidere af forordningens pkt. II, nr. 3, bilag VII, at betegnelsen "mælk" og de betegnelse, der anvendes for mejeriprodukter, ligeledes kan benyttes i sammensætning med ét eller flere andre ord til angivelse af sammensatte produkter, hvor ingen bestanddel erstatter eller kan tænkes at erstattene mælkebestanddel, og hvoraf mælk eller mejeriprodukt udgør et væsentligt element.

Det fremgår desuden af forordningen bilag VII, at for så vidt angår mælk, skal den dyreart, som mælken stammer fra, anføres, hvis mælken ikke stammer fra køer, jf. bilagets pkt. III nr. 4.

Af forordningens bilag VII fremgår endvidere, at det ikke alene er betegnelserne "mælk" og "mejeriprodukter", der er omfattet af beskyttelsen, men også enhver "form for præsentation, der angiver, lader forstå eller antyder, at det pågældende produkt er et mejeriprodukt", jf. bilagets punkt III, nr. 6.

Heller ikke angivelser på fremmede sprog med lignende indhold vil blive accepteret.

Styrelsen afgjorde i indsigelsen mod mærket MP693993 SMØRA, at ordet var et fantasiord, med særpræg for bl.a. "smør" i klasse 29 og derfor heller ikke i strid med lov. Styrelsen mente heller ikke, at mærket var vildledende. Denne afgørelse blev delvist omgjort i AN 2002 00081 af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, idet ankenævnet ikke mente, at mærket var i strid med lov, men at mærket var beskrivende for smør og vildledende for andre varer end smør.

Styrelsen har endvidere i indsigelsen mod mærket VR 2009 03708 PLANT DAIRIES truffet afgørelse om, at brugen af ordet DAIRIES i det angrebne mærke udgør en sådan antydning til mejeriprodukter, som nævnt i Rådets Forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december bilag VII del III nr. 2. Da varemærket vedrører varer i klasse 29, 30 og 32, der er konkurrerende med mejeriprodukter, var mærket registreret i strid med forordningens bestemmelser.

Ligeledes har styrelsen afslået at registrere mærket VA 2014 01313 JULEMÆLK for varerne "Drikke på basis af chokolade; chokoladebaserede drikke; kakaobaserede drikke; spiseis" i klasse 30, da mærket fundet i strid med Rådets Forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december bilag VII del III nr. 3 (Tidligere 1234/2007), idet mærket for de oplistede varer ikke opfylder kravet om at mælk skal udgøre et væsentligt element.

 Opdateret: 5. december 2019