Mærker som indeholder betegnelsen "bank"

Efter lov om finansiel virksomhed må kun banker og sparekasser benytte betegnelsen bank eller sparekasse i forbindelse med pengeinstitutvirksomhed.

Ansøges der om registrering af et mærke som indeholder ordet bank for ydelser, der relaterer sig til bankvirksomhed, bliver mærket afslået, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fået tilladelse fra Finanstilsynet til at bruge betegnelsen. Hvis Finanstilsynet har givet en virksomhed tilladelse eller notifikation til at drive finansiel virksomhed i Danmark, kan virksomheden slås op i Finanstilsynets database, som du finder her.

Det fremgår af lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 5, at pengeinstitutter er eneberettigede til at anvende ordet "bank" i deres navn. Samtidig fremgår det af lovens § 7, stk. 1, at virksomheder, der udøver visse former for virksomhed, skal have tilladelse som "pengeinstitut". Der skal således efter loven gives tilladelse af Finanstilsynet, førend en virksomhed må anvende ordet "bank" i forbindelse med bl.a. tjenesteydelser omfattet af klasse 36.

Imidlertid indeholder lov om finansiel virksomhed også i § 32 en adgang for udenlandske virksomheder til at anvende deres eget navn her i landet, herunder navne, der indeholder ordet "bank". Denne regel skal dog ses i lyset af både lovens § 7, stk. 5, og §§ 30 og 31. Finanstilsynet har på forespørgsel fra styrelsen henvist til, at § 32 kan finde anvendelse i de situationer, hvor en udenlandsk virksomhed kan drive virksomhed som "kreditinstitut" efter § 30 eller § 31, hvilket forudsætter, at den procedure, der er fastsat efter disse bestemmelser, er iagttaget.

Dette indebærer, at har en udenlandsk virksomhed tilladelse til at drive virksomhed som "kreditinstitut" her i landet efter enten § 30 eller § 31 i lov om finansiel virksomhed, kan virksomheden anvende sit eget navn i forbindelse med markedsføring af tjenesteydelser i klasse 36. Der er således ikke tale om en tilladelse til fri anvendelse af ordet "bank", hvorfor § 32 alene giver hjemmel til at få registreret varemærker, hvor virksomhedens eget navn (med ordet bank i) indgår.

 



Opdateret: 26. oktober 2022