Utilbørlig udnyttelse af velkendte mærker

Utilbørlig udnyttelse af et varemærkes særpræg eller renommé er nærmere defineret i bl.a. EU-Domstolens afgørelse C-487/07 L'ORÉAL.  

Andre ord for denne krænkelsesform er snyltning og free-riding, og begrebet omfatter den situation, at tredjemand ved brug af et identisk eller lignende tegn drager fordel af de positive associationer, der er forbundet med det velkendte varemærke. Effekten af denne fordel er, at hans omsætning bliver uforholdsmæssig høj i forhold til de investeringer, han har foretaget. Det vil være lettere at opnå denne fordel, jo tættere de to tegns produkter ligger på hinanden, da overlap mellem omsætningskredsen dermed er mere sandsynlig. Det vil dog også ved helt forskelligartede produkter kunne lade sig gøre at opnå fordelen ved det velkendte varemærkes tiltrækningskraft. Visse produkter er af natur svære at give et godt image, da de fx er kedelige eller vedrører et tabu. Ved at bruge et tegn magen til et velkendt varemærke, der har opbygget goodwill på baggrund af andre produkter, kan de positive associationer smitte af på det yngre tegn og varerne det anvendes for.

Hvorvidt der foreligger en utilbørlig udnyttelse afhænger af en helhedsvurdering, hvor det der skal vurderes er, hvordan den konstaterede sammenhæng påvirker omsætningskredsen for det yngre mærke. I den forbindelse skal man huske, at det vil være en betingelse for at konstatere utilbørlig udnyttelse, at det velkendte varemærke er velkendt i det yngre tegns omsætningskreds. Se bl.a. ankenævnsafgørelsen AN 2011 00002 SKY. 

I præmis 49 i L'ORÉAL-afgørelsen kommer EU-Domstolen nærmere ind på begrebet utilbørlig udnyttelse i form af den såkaldte "kølvands-regel":

"når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig".Opdateret: 13. december 2019