Mere end lokalt afgrænset karakter

Én af betingelserne for at et virksomhedsnavn kan anses for også at være beskyttet mod registreringen af et lignende varemærke er, at virksomhedsnavnet har mere end lokal afgrænset karakter.

Hvorvidt virksomhedsnavnet har mere end lokal afgrænset karakter, skal vurderes ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor alle relevante faktorer skal tages i betragtning, herunder:
- måden hvorpå virksomhedsnavnet har været anvendt
- karakteren af de varer og/eller tjenesteydelser virksomhedsnavnet har været anvendt for
- den relevante omsætningskreds sammensætning
- den geografiske udspredelse
- den relevante omsætningskreds adgang til at stifte bekendtskab med virksomhedsnavnet


Hvis en vare eller tjenesteydelse kun udbydes fra én bestemt geografisk lokalitet, så er det ikke ensbetydende med, at det anvendte forretningskendetegn ikke har mere end lokalt afgrænset karakter.

Er der eksempelvis tale om navnet på f.eks. et hotel eller en restaurant, kan kendskabet hertil være spredt gennem reklame, omtale i dagspresse eller brug på internettet.

Et eksempel på en sådan situation finder vi i sagen V-44-15, Babette, fra Sø- og Handelsretten. Sagen omhandlede hvorvidt Restaurant Babette havde stiftet en varemærkeret på baggrund af ibrugtagning eller indarbejdelse, og om sagsøgte krænkede dette varemærke. Restaurant Babette er en restaurant med beliggenhed i Vordingborg, som siden 1991 har drevet restaurant. Retten fandt, at betegnelsen "Babette" for Restaurant Babettes restaurant- og cateringvirksomhed var indarbejdet, idet der gennem restaurantens 25 års levetid, havde været jævnlig omtale af restauranten i såvel lokale som landsdækkende aviser, magasiner, bøger, på hjemmesider etc., og at virksomheden derfor var blevet kendt i videre kredse. Babette Guldsmeden ApS (sagsøgte) fandtes derfor at krænke Restaurant Babette's rettigheder til varemærket 'Babette', i henhold til varemærkeloven og markedsføringslovens §§ 1 og 18. Østre Landsret stadfæstede den 28. marts 2017 Sø- og Handelsrettens dom (B-0918-16).

I Højesterets dom af 21. marts 2000, sag 456/1998 (U.2000.1351, Elysium) blev det udtrykt således, at presseomtale i vist omfang kan udgøre en sådan brug, som efter omstændighederne er egnet til at skabe bevis for varemærkerettens eksistens, omfang, og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse.

Selvom enhver i princippet har mulighed for at tilgå hjemmesider hvor et kendetegn bruges, så er dette i sig selv ikke nok til at være mere end lokalt afgrænset karakter. Dette er begrundet i, at selvom et kendetegn er tilgængeligt for alle, så er det ikke en garanti for, at den relevante omsætningskreds rent faktisk bliver eksponeret over for kendetegnet. For så vidt angår brug på internettet og udtrykket 'mere end lokalt afgrænset karakter', kan der lægges vægt på den kommercielle effekt og karakter som kendetegnet har opnået i forbindelse med brug i landet, og om kendetegnes reelt kan vises eksponeret for den relevante omsætningskreds.

 Opdateret: 12. oktober 2020